45. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

W dniu 21 marca 2018 roku o godz. 9:30 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji z dnia 14.02.2018 r. Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 8.592.034,00 zł).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 244.266,00 zł).
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 1.039.000,00 zł).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 3.850,00 zł na wniosek Ref. ZK).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zmiany planów wydatków na wniosek CUW).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 7.000,00 zł).
9.7 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.8 W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.
9.9 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumień z Gminą Konstancin-Jeziorna i Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
9.10 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50 położonej w obrębie 5 w Piasecznie.
9.11 W sprawie uchylenia uchwały nr 793/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 grudnia 2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Zalesiu Górnym przy ul. Wiekowej Sosny 4.
9.12 W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Bobrowiec gm. Piaseczno.
9.13 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 411/5, położonej w Złotokłosie.
9.14 W sprawie zmiany uchwały nr 631/XXVIII/20104 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Piasecznie w gminie Piaseczno.
9.15 W sprawie nadania nazwy RONDO WIEKOWEJ SOSNY rondu w ciągu drogi powiatowej 2862W (ul. Parkowa) w Zalesiu Górnym w gminie Piaseczno.
9.16 W sprawie nadania nazwy MIEDZIANA ulicy w Chylicach w gminie Piaseczno.
9.17 W sprawie zmiany nazwy części ulicy Szkolnej we wsi Złotokłos w gminie Piaseczno i nadania jej nazwy PARKOWA.
9.18 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno dla terenu szkoły w Julianowie.
9.19 W sprawie zmiany uchwały nr 1601/LIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą nr 359/XIV/2007 Rady miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007 r.
9.20 W sprawie sposobu wykonania uchwały nr 1190/XL/2013 z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kuleszówka I.
9.21 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu centrum sportowego.
9.22 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu osią ulicy Wojska Polskiego, od północy osią ulicy Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa osią ulicy Sienkiewicza.
9.23 W sprawie zmiany uchwały nr 1002/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie określenia przystanków komunikacji zbiorowej dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piaseczno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
9.24 W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2018 r.”.
9.25 W sprawie skargi W.P. na brak odpowiedzi na pismo i dokonywanie niezgodnych z prawdą stwierdzeń przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.
9.26 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, o powierzchni 26,25m2, usytuowanego w budynku mieszkalnym w Siedliskach przy ul. Sielskiej 12, na okres 10 lat.
9.27 W sprawie podziału Gminy Piaseczno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.