46. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Informuję, że w dniu 18 kwietnia 2018 roku o godz. 9:30 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21.03.2018 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r.(dot. zwiększenia wydatków o kwotę 40.000,-)
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19.12.2017 (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 108.000,-)
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 598.700,-)
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w 17Piasecznie z dnia 19.12.2017 (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 41.360,-)
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017 (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 6.040.000,-)
9.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017 (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 255.000,_)
9.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017(dot. zwiększenia wydatków o 24.000,-)
9.8 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017(dot. zwiększenia wydatków 2.515.135,-)
9.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w
Piasecznie z dnia 19.12.2017(dot. zwiększenia wydatków o kwotę 2.740.200,-)
9.10 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.11 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 39, oznaczonej jako działki nr 26/2 i 26/3.
9.12 W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno, oznaczonej jako działka nr ewid. 293/26.
9.13 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 23/6, 25/6, 26/12, 21/3, 29/21, obr. 38 miasto Piaseczno.
9.14 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości Chojnów gm. Piaseczno.
9.15 W sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gminnej, położonej w obr. 16 m. Piaseczno.
9.16 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 34 m. Piaseczno przy ul. Dunikowskiego.
9.17 W sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 15/36, położonej w Bąkówce przy ul. Lipowej.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 27, obręb 78, położonej w Piasecznie przy ul. Al. Brzóz
9.19 W sprawie nieodpłatnego zbycia udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 62 w obr. 40 m. Piaseczno
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy, usytuowany na parterze w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, o pow. 27,50 m2, usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie na okres 5 lat
9.22 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1484/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014r. (Dz.Urz.Woj.Maz. poz.9231 z dnia 07.10.2014r) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3UO.
9.23 W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków – część I.
9.24 W sprawie uchwalenia zmiany m.p.z.p. cześci m. Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą Nr 359/XIV/2007 RM w Piasecznie z dnia 17.10.2007r
9.25 W sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania.
9.26 W sprawie ustanowienia godności: „Honorowy Obywatel Gminy Piaseczno” i „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” oraz ustalenia zasad i trybu ich przyznawania.
9.27 W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Cyfrowe Usługi Miast”
9.28 W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji i demograficznej.
9.29 W sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
9.30 W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Józefosławiu ul. Kameralna 11, 05-509 Piaseczno
9.31 W sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 1 im. 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego w Piasecznie, ul. Świętojańska 18, 05-500 Piaseczno
9.32 W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Piaseczno
9.33 W sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie
9.34 W sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Piaseczno w Ofercie Warszawa +
10 Wolne wnioski.
11 Zamknięcie obrad.