47. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

W dniu 16 maja 2018 roku o godz. 9:30 odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji z dnia 18.04.2018 r. Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 43.050,00 zł na wniosek Ref. ZE).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 2 023 440,- zł)
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 54 424,- zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 557 424,- zł.)
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 25 602,- zł na wniosek CUW).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia wydatków na łączną kwotę 67 970,- zł na wniosek Wydziału PM /17.970zł/ oraz na wniosek GOSiR /30.000zł/)
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 154 000,- zł na wniosek Wydziału UTP)
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 4 900,- zł na wniosek sołectwa miejscowości Kamionka)
9.8 W sprawie pomocy rzeczowej dla powiatu piaseczyńskiego na wykonanie koncepcji formy uspokojenia ruchu na drodze powiatowej.
9.9 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.10 W sprawie zmiany uchwały nr 614/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie na Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie i nadania Statutu.
9.11 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 44,08 m2 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Warszawskiej 1, w Piasecznie na czas nieoznaczony.
9.12 W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego p o pow. 7,10m2 usytuowanego w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 7 w Piasecznie na okres 3 lat.
9.13 W sprawie zaakceptowania projektu uchwały Rady Powiatu Piaseczyńskiego w sprawie podziału Powiatu Piaseczyńskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach – w części dotyczącej podziału Gminy Piaseczno na dwa okręgi wyborcze.
9.14 W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectw.
9.15 W sprawie zmian w uchwale nr 1366/XLI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania.
9.16 W sprawie określenia strefy cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ich bagażu taksówkami na terenie miasta i gminy Piaseczno
9.17 W sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji określonego w studiu wykonalności przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Prioryte1towa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
9.18 W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa wchodzącego w skład grupy uznanej za pomnik przyrody.
9.19 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno, oznaczonej jako działka nr 310.
9.20 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 2 obr. 40.
9.21 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki ew. 137 i 138/1, obr. Głosków, gm. Piaseczno.
9.22 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6/20 obr. 26.
9.23 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6/19 obr. 26.
9.24 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6/18 obr. 26.
9.25 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6/17 obr. 26.
9.26 W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanych działek nr 127/25 w Bobrowcu i nr 115/10 w Jesówce.
9.27 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na dz. 12/1 oraz 13 w Głoskowie.
9.28 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ew. 157/3, położonej w Wólce Prackiej.
9.29 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Dworskiej i Herbacianej Róży w obrębie geodezyjnym Wólka Kozodawska.
9.30 W sprawie nadania nazwy UROKLIWA ulicy położonej we wsi Bąkówka w gminie Piaseczno.
9.31 W sprawie nadania nazwy KALINY ulicy położonej we wsi Henryków Urocze w gminie Piaseczno.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.