48. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 czerwca 2017 roku o godz. 9:30 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XLVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.05.2018 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2017:
9.1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
9.2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
9.3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
9.4. dyskusja
9.5. odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
9.6. odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

10. Bieżące uchwały:
10.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 306.765,-zł
10.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 38.500,- zł
10.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 1.378.987,- zł
10.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 1.459.000,- zł
10.5.w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. rachunku dochodów samorządowych JB – CUW
10.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 39.966,- zł
10.7 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 6.586.496,- zł
10.8 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla jednostek OSP w Piasecznie
10.9 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r dot. zwiększenia wydatków o 6600 zł dla OSP
10.10 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017r w sprawie WPF Gminy Piaseczno na lata 2018 – 2028
10.11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie za rok 2017
10.12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2017
10.13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Piasecznie za 2017 rok
10.14 w sprawie skargi A.J. na odmowę przeniesienia przez Gminę Piaseczno ogrodzenia i bramy automatycznej skarżącego do nowej linii rozgraniczającej
10.15 w sprawie skargi R.W. na negatywne stanowisko Burmistrza M i G Piaseczno kwestii udostępnienia aplikacji modułu SDI i udzielenie odmowy w formie zwykłego stanowiska zamiast decyzji administracyjnej
10.16 W sprawie nadania nazwy SŁONECZNEJ POLANY ulicy położonej we wsi Mieszkowo w gminie Piaseczno.
10.17 w sprawie nadania nazwy PORANNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
10.18 w sprawie nadania nazwy MOZAIKOWA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
10.19 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonych w miejscowościach Józefosław i Julianów gm. Piaseczno, stanowiących ulicę Cyraneczki.
10.20 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej działki nr 63/4 obr. 20 położonej w Piasecznie przy ul. Zgoda.
10.21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 200/19 położonej w Głoskowie w gminie Piaseczno.
10.22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu o pow. ok. 240 m2, stanowiącego część działek ozn. nr 83/3, 89/90 obr. 33, położonych w Piasecznie przy ul. Gojawiczyńskiej
10.23 w sprawie wprowadzenia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.

11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.