50. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

29 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów:
2.1. z XLIX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 04.07.2018r.
2.2. z IV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.07.2018r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 234.000 zł, zwiększenia wydatków o kwotę 707.900 zł i zwiększenia przychodów o kwotę 473.900 zł).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia o kwotę 398 000,- zł i przesunięcia wydatków zgodnie z wnioskiem Ref. ZE)
9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.(dot. zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 33.700 zł).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 57.626 zł i zmniejszenia o kwotę 141.500 zł)
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. (dot. zmiany planu wydatków w rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych zgodnie z wnioskiem CUW).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 84.955 zł zgodnie z wnioskiem placówek oświatowych).
9.7 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.8 W sprawie nadania godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” Pani Małgorzacie Szturomskiej.
9.9 W sprawie nadania godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” Panu Stanisławowi Hofmanowi.
9.10 W sprawie nadania godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” Panu Marcelemu Ludwickiemu
9.11 W sprawie nadania godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” Panu Andrzejowi Rutkowskiemu.
9.12 W sprawie nadania godności „Zasłużony dla Gminy Piaseczno” Panu Tadeuszowi Warsza.
9.13 W sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
9.14 W sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
9.15 W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych.
9.16 W sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
9.17 W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Piaseczno.
9.18 W sprawie zmiany Uchwały nr 459/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Piaseczno.
9.19 W sprawie wezwania Rady Miejskiej w trybie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1484/XLVIII z dnia 2.07.2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Puławską, Jana Pawła II oraz torami kolei Warszawa – Radom.
9.20 W sprawie przyznania w roku 2018 dla Parafii Św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny w Piasecznie.
9.21 W sprawie przyznania w roku 2018 dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie dotacji celowej na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – Kościół rzymskokatolicki p.w. św. Rocha w Jazgarzewie.
9.22 W sprawie nadania nazwy GŁÓWNA ulicy położonej we wsi Wólka Kozodawska w gminie Piaseczno.
9.23 W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa /Zalesie Dolne/.
9.24 W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów /Zalesie Górne/.
9.25 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1516/LII/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 z wyłączeniem obszaru ograniczonego północną linią rozgraniczającą ul. Dobrej, zachodnią linią rozgraniczającą ul. Solidarności, linią przebiegającą w odległości 300 m od linii rozgraniczającej ul. Dobrej i wschodnią linią rozgraniczającą drogi o nr ew. 400.
9.26 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1324/XLIV/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U.
9.27 W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka – etap I.
9.28 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1192/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r. podjętej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 689/XXV/2016 z dnia 28.09.2016 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1085/XXXVII/2017 z dnia 30.08.2017 r.
9.29 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grochowa
9.30 W sprawie uchylenia uchwały nr 414/XV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 grudnia 2016r. oraz podziału terenu miasta i gminy na strefę śródmiejską, podmiejską i peryferyjną.
9.31 W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 540/XX/2008 z dnia 12.03.2008 r.
9.32 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej nr 115/26, obr. 35 m. Piaseczno.
9.33 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew. 152/2 obr. Kamionka, gm. Piaseczno.
9.34 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew. 52, obr. Wólka Kozodawska, gm. Piaseczno.
9.35 W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
9.36 W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
9.37 W sprawie obszaru C strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad