52. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

17 października 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów:
2.1. z V nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11.09.2018r.
2.2 z LI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.09.2018 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:
9.1 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 40.300,00 zł na wniosek CUW).
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r.(dot. zmniejszenia wydatków w wysokości 50.000,00 zł na wniosek Wydz. UTP oraz zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł na dotacje dla CK).
9.3 sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot.: zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 742.892,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 5.500,00 zł).).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 105.995,00 zł na wniosek CUW w związku z realizacją projektu Erasmus+).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia wydatków oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 19.938,00 zł).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 212 482 zł. i zwiększenia wydatków o kwotę 175 000 zł.)
9.7 W sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.8 W sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.9 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
9.10 W sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno.
9.11 W sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
9.12 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki – część I.
9.13 W sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
9.14 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu dawnej zajezdni trolejbusowej.
9.15 W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
9.16 W sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 53/146 obr. Józefosław w zamian za sprzedaż na rzecz właścicieli ww. nieruchomości działki stanowiącej własność gminy Piaseczno oznaczonej jako ew. nr 53/150 obr. Józefosław.
9.17 W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 16 m. Piaseczno, oznaczonej nr ewid. 32/13.
9.18 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 66/9 i nr 66/8, obr. 13, położonej w Piasecznie przy ul. Jarząbka i Fabrycznej.
9.19 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 2/2, obręb 15, położonej w Piasecznie przy ul. Szkolnej.
9.20 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 67/7, nr 67/8, nr 67/9, nr 67/11, nr 67/12 oraz części działki nr 67/6, położonych w obr. 54 m. Piaseczno.
9.21 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w Miejscowości Kamionka gm. Piaseczno, oznaczonej jako działka nr 156/5.
9.22 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno w trybie przetargu nieruchomości położonej w Jesówce przy ul. Konika Polnego.
9.23 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy, usytuowany w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie, przy ul. Głównej 31.
9.24 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy, usytuowany w budynku przy ul. Kościuszki 15 w Piasecznie.
9.25 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na lokal użytkowy, usytuowany w piwnicy budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.
9.26 W sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku.
9.27 W sprawie uchylenia uchwał dotyczących Regulaminu Straży Miejskiej w Piasecznie.
9.28 W sprawie przekształcenia Przedszkola nr 10 przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie.

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.