III sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu
2.1 z LIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7.11.2018 r.
2.2 z I sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.11.2018 r.
2.3 z II sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 27.11.2018 r.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji przez Radnych.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:
9.1 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 4.500 zł zgodnie z wnioskiem CUW).
9.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zmiany załącznika nr 11).
9.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 186.000 zł oraz zmniejszenia na kwotę 589.000 zł).
9.4 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 48.800 zł zgodnie z wnioskiem CUW).
9.5 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zmniejszenia wydatków i przychodów o kwotę 864.711 zł).
9.6 w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 1275/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. (dot. zwiększa się wydatków o kwotę 515.000 zł oraz zmniejsza się przychody o kwotę 515.000 zł).
9.7 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
9.8 w sprawie zmiany uchwały nr 1276/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2018-2028
9.9 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
9.10 w sprawie zmiany uchwały nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
9.11 w sprawie zmiany uchwały nr 1011/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, uchwały Nr 1097/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1011/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego oraz uchwały Nr 1318/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1011/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego oraz uchwały nr 1097/XXXVII/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1011/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
9.12 w sprawie zmiany uchwały nr 1274/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego oraz uchwały Nr 1551/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1274/XLII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
9.13 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
9.14 w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2018 i 2019
9.15 w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2018-2027.
9.16 w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Piasecznie w trybie art. 101 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 943/XXXIV/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Redutową, Pod Bateriami, Dworską, Dworską oraz granicą administracyjną miasta Piaseczno.
9.17 w sprawie nadania nazwy Jagódki ulicy położonej we wsi Mieszkowo w gminie Piaseczno.
9.18 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku posadowionym na działce nr 60/9, obr. 59 m. Piaseczno przy ul. 1- go Maja.
9.19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 246/16, nr 246/15 i nr 344 położonych w obr. 24 m. Piaseczno.
9.20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych numerami 52/1, 52/2, 9/10, 10/20, 10/21, 10/22 oraz części działek oznaczonych numerami 14/3 i 10/23 położonych w obr. 21 w Piasecznie w rejonie ul. Julianowskiej.
9.21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 26 i nr 28, położonych w obr. 78 m. Piaseczno przy ul. Głogowej i Al. Brzóz.
9.22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na lokal użytkowy, usytuowany w piwnicy w budynku przy ul. Szkolnej 6, w Piasecznie.
10 Wolne wnioski.
11 Zamknięcie obrad.