V sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  • Odczytanie i wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego.
  • Złożenie ślubowania przez Radnego kadencji 2018 – 2023.
 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 16.01.2019 r.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
 5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
 6. Bieżące uchwały:
  • w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumienia z Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. (dot. (dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wniosek Wydz. UiA).
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. (dot. zmniejszenia środków w wysokości 545.000,00 zł na zadaniach inwestycyjnych na wniosek Wydz. INW).
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. (dot. przesunięcia środków w wysokości 150.000,00 zł dróg na wniosek Wydz. IT).
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 16.673.157,00 zł. i wydatków o kwotę 20.957.000,00 zł. na wniosek Wydz. G.O).
  • w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029
  • w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w roku 2019. 
  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
  • w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie.
  • w sprawie zmiany uchwały nr 1526/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie.
  • w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Piasecznie, z siedzibą w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55.
  • w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibą na obszarze Gminy Piaseczno.
  • w sprawie zmiany uchwały nr 1607/XIXN/2010 z dnia 10.11.2010r. na wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z o.o.
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. ½ obr. 6 położonej w Piasecznie przy ul. Energetycznej i ul. Puławskiej.
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 18/73 obr. 17 położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr ew. 224/9 oraz 224/10 na rzecz działki 224/5 w Głoskowie oraz na wykreślenia tego prawa z księgi wieczystej.
  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości położonej w Wólce Kozodawskiej.
  • w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Głosków gm. Piaseczno, oznaczonej jako działka nr 212/4.
  • w sprawie nieodpłatnego zbycia udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 196/3 obr Złotokłos.
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 18/73, obr. 17 położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 3/12, obr. 3 położonej w Piasecznie przy ul. Chabrów.
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 67/6, położonej w obr. 54 m. Piaseczno.
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. ozn. nr 6/16 oraz działek ewid. nr 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, obr. 26 położonej przy ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ewid. ozn. nr 9/12, obr. 21, położonej w Piasecznie przy ul. Technicznej.
  • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 2/1, nr 2/106, obr. 4 położonych w Piasecznie przy ul. Puławskiej 44 i ul. Energetycznej.
  • w sprawie zmiany uchwały nr 1600/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 66/9 i nr 66/8, obr. 13, położonej w Piasecznie przy ul. Jarząbka i Fabrycznej.
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap I.
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki.
  • w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 288/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka.
  • w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 289/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mieszkowo.
  • w sprawie nadania nazwy ZAKAMAREK ulicy położonej we wsi Julianów w Gminie Piaseczno.
  • w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno.
  • w sprawie ustanowienia pomnika przyrody grupy drzew na terenie Gminy Piaseczno.
  • w sprawie zmiany składów osobowego komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.