6. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

25 lutego 2019 r. na godz. 16:30 /poniedziałek/ zwoływana jest VI sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Piasecznie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
  3. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
  5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 42/IV/2019 z dnia 16.01.2019r z póź.zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029.
  6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U etap I
  7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r.
  8. Zamknięcie sesji .