VIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

10 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 13.03.2019 r.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
 5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
 6. Bieżące uchwały:
  • W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 1.440,00 zł na wniosek Wydz. SS).
  • W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 610.286,00 zł).
  • W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia dochodów z tyt. niezrealizowanych wydatków niewygasających o kwotę 578.646,00 zł).
  • W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 153.624,00 zł na wniosek CUW).
  • W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 227 856,00 zł).
  • W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 476.000,00 zł).
  • W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł).
  • W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego (kwota dofinansowania 267.218,00 zł na wniosek IT).
  • W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 1.780.000,00 zł).
  • W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczna dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie.
  • W sprawie zaciągnięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki długoterminowej (kwota 2.200.000,00 zł. wniosek ZK, związany z zakupem dwóch samochodów pożarniczych dla jednostek OSP).
  • W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r. (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 2.600.000,00 zł na wniosek ZK).
  • W sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029.
  • W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do podpisania porozumienia z Gminą Lesznowola, dotyczącego powierzenia przez Gminę Piaseczno Gminie Lesznowola części zadań związanych z publicznym transportem zbiorowym.
  • W sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2020.
  • W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr 16 m. Piaseczno oznaczonej nr ewid. 32/16.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 2 obr. 63 m. Piaseczno położonej przy ul. Modrzewiowej.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek ewid. nr 436/1 oraz 8/3 położonych w Zalesiu Górnym przy zbiegu ul. Koralowych Dębów i ul. Pionierów.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 18/74 obr. 17 m. Piaseczno.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ewid. nr 353/2, obr 24 m. Piaseczno.
  • W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 40/3 o pow. 273 m2 położonej w obr. 16 miasta Piaseczno.
  • W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1240/XLII/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. w zakresie działek nr ew 117/4, 117/5, 120/9, 120/10.
  • W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 126/VII/2007 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Henryków Urocze.
  • W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską w granicach obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem 1U.
  • W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru obejmującego działki ozn. nr ew. 22 i 24 z obr. 16.
  • W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mieszkowo
  • W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 23,92 m2 usytuowanego w piwnicy w budynku administracyjnym Cmentarza Komunalnego w Piasecznie przy ul. Julianowskiej 27.
  • W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na lokal użytkowy, usytuowany na parterze w budynku przy ul. Szkolnej 9 w Piasecznie.
  • W sprawie zmiany uchwały nr 129/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie.
  • W sprawie zmiany uchwały nr 650/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej przy Radzie Miejskiej w Piasecznie.
  • W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
  • W sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Osoby, które nie będą mogły pojawić się na sesji, zachęcamsesja Rady Miejskiej w Piasecznie do oglądania transmisji online na żywo, która będzie prowadzona na łamach serwisu: www.youtube.com