IX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

15 maja 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
 5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
 6. Bieżące uchwały:
 7. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 1000 zł )
 8. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 232.558,- zł)
 9. W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla jednostki OSP w Złotokłosie
 10. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 6000 zł na wniosek Referatu ZK)
 11. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 18.000,- zł)
 12. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r ( dot. zwiększenia wydatków o kwotę 80.000,- zł)
 13. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 16.850,- zł)
 14. w sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029
 15. W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w Kamionce.
 16. W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Józefosław.
 17. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. 87 obr. 50 m. Piaseczno oraz nieodpłatne przeniesienie własności budynku na niej posadowionego.
 18. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. Nr 56, Obr. 56 położonej przy ul. Paprociowej 2
 19. W sprawie zmiany uchwały nr 135/VII/2019 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie.
 20. W sprawie zmiany uchwały nr 136/VII/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 5 w Piasecznie.
 21. W sprawie zmiany uchwały nr 138/VII/2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 10 w Piasecznie.
 22. W sprawie nadania nazwy ZNAJOMA ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno.
 23. W sprawie nadania nazwy UGODOWA ulicy położonej we wsi Antoninów w gminie Piaseczno.
 24. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 718/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012r zmienionej uchwałą nr 1567/LI/2014 z dnia 15 października 2014r oraz uchwałą nr 1439/XLVII/2018 z dnia 16 maja 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery oraz części terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery-Łbiska PGR.
 25. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap V.
 26. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 – Etap I.
 27. W sprawie zmiany Uchwały nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ryczałtowej stawki za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tej uchwale.
 28. W sprawie skargi Arkadiusz M. na odmowę udostępnienia przez Szkołę Podstawową w Józefosławiu danych osobowych jego syna uczęszczającego do tej placówki.
 29. Wolne wnioski
 30. Zamknięcie obrad.

Osoby, które nie będą mogły pojawić się na sesji, zachęcamy do oglądania transmisji na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu: www.youtube.com