11. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 9:30 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
 5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
 6. Raport o stanie gminy:
  • przedstawienie „Raportu o stanie gminy”;
  • debata dotycząca „Raportu o stanie gminy”;
  • uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno wotum zaufania.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2018:
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu;
  • przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej;
  • dyskusja;
  • odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018;
  • odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
 1. Bieżące uchwały:
  • sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Piasecznie za 2018 rok
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Piasecznie za rok 2018
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2018
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej  nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 1 189 325 zł).
  • w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 35 732 zł).
  • w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 320 000 zł).
  • w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 238 574 zł).
  • w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 140 000 zł).
  • w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 15 190 zł).
  • w sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r – Rachunek dochodów SJB.
  • w sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata  2019-2029
  • W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 14/6 położonej w obr. 39 m. Piaseczno przy ul. Wojska Polskiego.
  • W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 7/1 położonej w obr. 41 m. Piaseczno przy ul. Kościuszki 15.
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 – Etap I
  • w sprawie nadania nazwy PORANNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno
  • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 oznaczonej jako działka o nr Ew. 58/2obręb20 stanowiącej własność Gminy Piaseczno.
 1. Wolne wnioski.

10 . Zamknięcie obrad.