XII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

W dniu 3 lipca 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
 5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
 6. Bieżące uchwały:
 7. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 tycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 275.000,00 zł )
 8. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia dochodów o kwotę 152.005,00 zł na wniosek CUW )
 9. W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 292.000,00 zł)
 10. w sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029
 11. w sprawie zmiany uchwały Nr 52/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 19/8,obr.12 położonej w Piasecznie przy ul. Sękocińskiej
 12. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Karolin PGR
 13. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Głosków gm. Piaseczno, oznaczonej jako działka nr 17/2
 14. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Józefosław
 15. w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie będących drogami publicznymi, stanowiących własność , będących w użytkowaniu wieczystym bądź współużytkowniku wieczystym Gminy Piaseczno
 16. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki ew. 137 i 138/1, obr. Głosków gm. Piaseczno
 17. w sprawie zmiany m.p.z.p. częsi m. Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską, zatwierdzonego uchwałą RM w Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010r w granicach terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 1MW
 18. w sprawie skargi Waldemara M. na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą Nr 102/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019r
 19. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Piaseczno
 20. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscach zamieszkania
 21. Wolne wnioski
 22. Zamknięcie obrad.