Gmina Piaseczno pozyskała ponad 200 tys. zł dofinansowania

15 lipca 2019 r. między Gminą Piaseczno a Województwem Mazowieckim, które na spotkaniu reprezentował Wicemarszałek Wiesław Raboszuk, podpisane zostały umowy w ramach programów wsparcia realizowanych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Piaseczno pozyskało 200 tys. zł dofinansowania

Gmina Piaseczno podpisała dwie umowy w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”, którego celem jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza. Pozyskano środki w wysokości 155 580,00 tys. zł na dwa zadania: 1) ”Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w Gminie Piaseczno” oraz na 2) „Utworzenie nowego terenu zieleni w mieście Piaseczno w ramach przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Centrum Edukacyjno – Multimedialnym w Piasecznie”.

Kolejne dwie umowy podpisano w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, którego ideą jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw. Gmina Piaseczno pozyskała środki w wysokości 20 tys. zł na dwa zadania: 1) w sołectwie Złotokłos: Wyposażenie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne, sportowe, turystyczne i społeczno- kulturalne, 2) w sołectwie Zalesie Górne: Zakup i montaż drobnej architektury, wyposażenie placu zabaw.

Następne dwie umowy dotyczyły Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019” pozyskano środki finansowe w kwocie 12 400,00 zł na zadanie dotyczące remontu garażu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie. Druga umowa dotyczy uzyskania dotacji celowej w kwocie 7 100,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Chojnów.

Ostatnia umowa o udzielenie pomocy finansowej podpisana została w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”. Gmina Piaseczno pozyskała 10 tys. zł dotacji na zadanie „Zakup i montaż 2 szt. wiat na odpady segregowane przy rodzinnych ogródkach działkowych ul. Radnych 46 w Głoskowie”.

Łącznie podpisano 7 umów, kwota pozyskanych środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach powyższych programów to 205 080,00 zł.

Gmina Piaseczno znalazła się również na liście beneficjentów kolejnego programu – „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”. Na zadanie dotyczące utworzenia pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Piasecznie pozyskano dotację w kwocie 49 000,00 zł.

źródło: piaseczno.eu