XIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

28 sierpnia 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.

6. Bieżące uchwały:
6.1 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. planu finansowego na 2019r.).
6.2 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 213.840,00 zł).
6.3 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 519.123,00 zł).
6.4 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie.
6.5 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 300 000,00 zł).
6.6 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 105.000,00 zł na wniosek Wydz. INW).
6.7 W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnowie.
6.8 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 8.500,00 zł na wniosek Ref. ZK)
6.9 W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 708 969,00 zł).
6.10 W sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029
6.11 W sprawie zmiany uchwały nr 887/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.01.2009r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Piaseczno poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6.12 W sprawie zmiany Statutu Gminy Piaseczno.
6.13 W sprawie skargi Komitetu Społecznego Mieszkańców Wsi Kuleszówka do Spraw Rozwoju Wsi Kuleszówka na zaniechanie i opieszałość Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w wykonaniu uchwały nr 1190/XL/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2013r. o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kuleszówka.
6.14 W sprawie ponownej skargi T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przeciwdziałaniu skutkom naruszenia stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych w rejonie ulicy Tukanów w Piasecznie.
6.15 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Julianów gm. Piaseczno, oznaczonej nr ew. 127/4.
6.16 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie 39, w mieście Piaseczno.
6.17 W sprawie zmiany uchwały nr 1387/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.04.2018r.
6.18 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1006/XXXV/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Chylice oraz części wsi Siedliska.
6.19 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław etap II.
6.20 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1170/XXXIX/2017 z dnia 18 października 2017r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta.
6.21 W sprawie nadania nazwy ŻYTNIA ulicy położonej w Piasecznie.
6.22 W sprawie zmiany uchwały ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
6.23 W sprawie zmiany uchwały nr 108/VI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę w obszarze Gminy Piaseczno.
6.24 W sprawie zmiany uchwały w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
6.25 W sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
6.26 W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
6.27 W sprawie zaciągnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.
6.28 W sprawie zmiany uchwały nr 10/II/2018 zmienionej Uchwałą nr 63 /IV/2019 Rady Miejskiej w sprawie powołania Przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Piasecznie.
6.29 W sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie.

7 Wolne wnioski
8 Zamknięcie obrad.