687 798,53 zł dotacji z UE dla Piaseczna

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych opublikowała listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19. Projekt Gminy Piaseczno „Piaseczyńskie przedszkolaki – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno” znalazł się na 9 miejscu i uzyskał dofinansowanie w kwocie 687 798,53 zł

687 798,53 zł dotacji z UE dla Piaseczna 

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna, otrzyma łącznie na Mazowszu 27 wniosków .

Celem piaseczyńskiego projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej o 75 miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lata poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, organizacja zajęć dodatkowych dla 215 dzieci niwelujących deficyty rozwojowe, wzrost umiejętności poprzez wsparcie prawidłowego rozwoju oraz nabycie kompetencji zawodowych przez 12 nauczycieli. W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia sal przedszkolnych, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych.

Projekt realizowany będzie w Przedszkolu nr 5 w Piasecznie wchodzącym w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piasecznie w Centrum Edukacyjno – Multimedialnym.

Kwota dofinansowania projektu z Unii Europejskiej to 687 798, 53 zł (sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 53/100).

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, Gmina Piaseczno, zobowiązana jest do podjęcia w sprawie, uchwały wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu.

Wyniki naboru: www.funduszedlamazowsza.eu

Dotacja jest kolejną pozyskaną w ostatnim czasie na zadania realizowane w Centrum Edukacyjno- Multimedialnym. Pozyskano już środki z Urzędu Marszałkowskiego na teren zieleni przy CEMie, utworzenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 4 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Piasecznie oraz z Ministerstwa Sportu na teren rekreacyjno – sportowy w ramach tworzenia Otwartych Stref Aktywności.

paseklogotypu