XIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Uprzejmie zawiadamiam Panią/Pana, że w dniu 18 września 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
 5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
 6. Bieżące uchwały:
  • W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kw. 90.464,-zł)
  • W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kw. 504.850,00 na wniosek MGOPS)
  • W sprawie emisji obligacji Gminy Piaseczno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  • W sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029
  • W sprawie skargi H.M. na zaniedbania ze strony organu wykonawczego gminy w zakresie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 480/XVIII/2016 z 17.02.2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaseczna dla dz. o nr ew. 63/2.
  • W sprawie zmiany uchwały nr 1526/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 sierpnia 2018 r w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie, zmienionej uchwała nr 228/XI/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2019 roku.
  • W sprawie przystąpienia do realizacji pomocy Programu „Opieka wytchnienia” – edycja 2019.
  • W sprawie nadania nazwy REKREACYJNA ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
  • W sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno teren śródmieścia etap I zatwierdzonego uchwałą nr 365/XVI/2003 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 listopada 2003r. podjętej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 931/XXXIII/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r.
  • W sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Antoninów – Mieszkowo zatwierdzonego uchwałą nr 1403/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.05.2010r oraz uchwałą nr 1438/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010r. dla obszaru określonego w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 212/X/2011 z dnia 6.07.2011r.
  • W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla dz. Ew. nr 63/2 obręb 20 przy ul. Zgoda
  • W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Piaseczyńskie przedszkolaki – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Piaseczno”.
 1. Wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad.