XV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

16 października 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
 5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
 6. Bieżące uchwały:
  • W sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia Pani E.W.Ł. na ławnika, z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych.
  • W sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia Pani B.S. na ławnika, z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych.
  • W sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia Pani J.K.Z. na ławnika, z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych.
  • W sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
  • W sprawie zmiany uchwały nr 313_XIV_2019 z dn. 18.09.2019r. w sprawie emisji obligacji.
  • W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. zwiększenia wydatków budżetu o kwota 31.102,-zł na wniosek ADK).
  • W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r (dot. plan wydatków w Rachunku Dochodów JST na wniosek CUW).
  • W sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 14/75, obr. 17 m. Piaseczno.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 14, obr. 69 położonej w Piasecznie przy ul. Skrzetuskiego 25 oraz części działki nr 6 obr. 9 poł. w Piasecznie przy ul. Geodetów 178.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 56 obr. 56 m. Piaseczno położonej przy ul. Paprociowej 2 i 4.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 56, obr. 56 m. Piaseczno położonej przy ul. Paprociowej 2.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 3/20, nr 228 , nr 227, obr. 3 położonych w Piasecznie przy ul. Geodetów.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 39, obr. 56 położonej w Piasecznie przy ul. Jerozolimskiej 16.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 14/3, obr. 21 położonej w Piasecznie przy ul. Julianowskiej.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 119/10 oraz części działki nr 118/16, obr. Józefosław położonych w rejonie ul. Jutrzenki i ul. XXI wieku.
  • W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6, położonej w obr. 40 m. Piaseczno u zbiegu ulic Kościuszki i Nadarzyńskiej.
  • W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr ewid. 115/65 i 115/66, położonej w obr. 35 m. Piaseczno przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki”.
  • W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jastrzębie gm. Piaseczno, oznaczonej nr ew. 95/12.
  • W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w obr. Józefosław.
  • W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery oraz części terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery-Łbiska PGR.
  • W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Głosków.
  • W sprawie nadania nazwy rondo „BITWY POD GOŁKOWEM 1794R” położonemu na granicy miasta Piaseczno i wsi Gołków w gminie Piaseczno.
  • W sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych będących własnością Gminy Piaseczno.
  • W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa wchodzącego w skład grupy uznawanej za pomnik przyrody.
  • W sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
  • W sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie.
 7. Wolne wnioski
 8. Zamknięcie obrad.