XVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

13 listopada 2019 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
 5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
 6. Bieżące uchwały:
  • W sprawie zmiany uchwały nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019r
  • W sprawie zmiany uchwały nr 42/IV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2019-2029.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 2/1, obr. 22 m. Piaseczno poł. przy ul. Julianowskiej.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntów na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na cele związane z realizacją zadania publicznego w postaci zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 14/71, obr. 17 m. Piaseczno położonej przy ul. Szkolnej.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 3/20, nr 228, obr. 3 m. Piaseczno położonych w Piasecznie przy ul. Geodetów.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. Nr 30 i części działki nr 74, Obr. 54, połóżonych w Piasecznie przy ul. Mickiewicza 17 i 37
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki ozn. nr ewid. 183/6, obr. 24 położonej w Piasecznie przy ul. Iwaszkiewicza.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 2/178 oraz działek nr nr 2/157, 2/158, 2/159, 2/160, 2/142, 2/143, 2/126, 2/127, 2/128, 2/129, 2/132, 2/133, 2/134, 2/135, 2/15, 2/120, 2/1, 2/106, 2/104, 2/105 poł. w obrębie 4 m. Piaseczno przy ul. Puławskiej 44 i Energetycznej.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 47/2 położonej w Chylicach.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 14/71, obr. 17 m Piaseczno położonej przy ul. Szkolnej.
  • W sprawie nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w obrębie 24 m. Piaseczno.
  • W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w Henrykowie Urocze.
  • W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym część działki ewid. nr 18/73, obr. 17 położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
  • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek nr 43, 2/79 i 2/80 oraz działki 2/20, obr. 17, położonych w Piasecznie w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Wojska Polskiego.
  • W sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy Piaseczno.
  • W sprawie zmiany warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.
  • W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno, oznaczonej nr ew. 18/40, 18/45 i 18/49.
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno – dla obszaru działki nr ewid. 2 obr. 44, podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010r.
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno – dla obszaru w granicach obrębów ewidencyjnych 43, 44 z wyłączeniem dz. nr ewid. 2 obr. 44.
  • W sprawie opłaty reklamowej oraz obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową.
  • W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
  • W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na rok 2020
  • W sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie oraz utworzenia i prowadzenia wspólnej samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna w Piasecznie”.
  • W sprawie nadania statutu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Piasecznie
 • Wolne wnioski
 • Zamknięcie obrad.

Część 1: www.youtube.com/watch?v=kM2BT7WU5TQ
Część 2: www.youtube.com/watch?v=d-4CPGazlk4