Dotacje dla prywatnych przedszkoli na terenie gminy Piaseczno

W projekcie budżetu na 2020 rok przewidziano aż 60 mln zł na dotacje w systemie oświaty przekazywane podmiotom prywatnym, z czego aż 43 mln zł na dotacje dla prywatnych podmiotów prowadzących przedszkola.

Podczas sesji Rady Miejskiej 11 grudnia, I Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak odpowiedzialna w gminie m.in. za sprawy oświatowe przedstawiła i wyjaśniła zniekształcany przez niektóre media temat związany z dotacjami dla prywatnych podmiotów prowadzących przedszkola na terenie gminy. Opierając się na faktach i liczbach, podkreślić trzeba, że wbrew medialnym doniesieniom liczba tych placówek na przestrzeni ostatnich kilku lat nie maleje, a dotacje z roku na rok są coraz wyższe.

Fakty i liczby

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 57 przedszkoli prywatnych z czego 16 to przedszkola upublicznione, które otrzymują 100 % dotacji. W 2017 r. było to 960,23 zł, w 2018 r. 1038,30 zł, a w  2019 r. 1149,81 zł miesięcznie na każde dziecko.

Z kolei 31 działających przedszkoli niepublicznych otrzymuje, zgodnie z przepisami, 75 % dotacji. W 2017 roku było to 720,17 zł, w 2018 r. 778,73 zł, a w 2019 r. 862,36 zł. miesięcznie na każde dziecko.

tabela-przedszkola

Wyrównania stawek na koniec roku

 Stawka dotacji zgodnie z przepisami jest wyliczana 3 razy w roku i miesiąc listopad jest miesiącem, w którym stawka może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, i wówczas należy wypłacić bądź potracić wyrównanie. Sytuację taką mamy od 3 lat, kiedy zmianie uległy przepisy w tym zakresie i organy prowadzące przedszkola i szkoły prywatne znają te zasady.

Kontrola wydatków publicznych

Kwota przeznaczana na dotacje dla prywatnych podmiotów, to drugi pod względem nakładów wydatek oświatowy w budżecie gminy. Są to bardzo duże wydatki publiczne, stąd konieczność i obowiązek wnikliwej kontroli czy pieniądze pochodzące z podatków mieszkańców są w wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie przepisami. A przepisy jasno stanowią, że dotacje to środki przekazywane wyłącznie na dzieci i ich potrzeby.

W ostatnim czasie kontrolowanych było 15 przedszkoli i choć kontrole wykazały pewne nieścisłości, zostały one w większości wyjaśnione. Pozostały jednak pojedyncze przypadki, gdzie dowiedziono, iż środki nie zostały wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tak było w przypadku jednego z przedszkoli, gdzie po kontroli za 3 letni okres, w którym wypłacono 9 mln zł dotacji, wydana została decyzja o zwrocie 1,2 mln zł.

Cykliczne spotkania z dyrektorami

– Od 3 lat regularnie zapraszamy właścicieli i dyrektorów prywatnych szkół i przedszkoli  na spotkania, na których omawiamy zawiłości dotyczące wyliczania podstawowej kwoty dotacji, którą co miesiąc przekazujemy tym placówkom. Ostatnie, listopadowe spotkanie na którym obecna była m.in. telewizja publiczna, odbiło się dużym echem, głównie za sprawą przedstawicieli dwóch prywatnych przedszkoli, które będąc z gminą w sporze zdominowały całą dyskusję – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza.

– Uważam, że drogą do wyjaśnienia spraw spornych jest dialog, a jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia postępowanie administracyjne czy też ewentualnie sądowe, a nie angażowanie do tego mediów, które temat zniekształcają, narzucając własną interpretacje i upraszczając przekaz – dodaje Pani wiceburmistrz.

Sprawy sądowe

W szumie medialnym można by odnieść wrażenie, że gmina Piaseczno skonfliktowana jest z prywatnymi przedszkolami. A prawda jest taka, że spory, które swój finał znalazły w sądzie dotyczą zaledwie kilku na 57 przedszkoli działających w gminie. Co istotne, większość z nich dotyczy dotacji za rok 2007. Sprawy te znajdują się na różnych etapach postępowania, jednakże wszystkie toczą się przed sądami I instancji i nie zostały wydane w nich wyroki. Jedyny prawomocny wyrok, który przywoływany jest przez Przedszkola będące w sporze, dotyczył właśnie dotacji za 2007 rok. Jest też 5 spraw za rok 2016 i jedna sprawa za lata 2014-2016. Wszystkie sprawy toczą się przed sądem powszechnym. Od czasu, kiedy zmieniły się przepisy, czyli od 2017 roku, gdy tego typu sprawy rozstrzyga sąd administracyjny, nie wszczęta została wobec gminy Piaseczno żadna sprawa, wszystkie kierowane do sądu sprawy były przez sąd oddalane.

źródło: UMiG Piaseczno / piaseczno.eu