XIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
  3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
  4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
  5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
  6. Bieżące uchwały:
    • W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r. (na wniosek PCU Sp-ka z o. o. oraz MGOPS)
    • W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
    • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr ewid. 209/1 położonej w Julianowie.
    • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr ewid. 18/73 obr. 17 położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
    • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr ewid. 24/157, obr. Józefosław.
    • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr ewid. 30/10 obr. 20 m. Piaseczno.
    • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr ewid. 37/9, nr 37/4, obr. 12 położonej w Piasecznie przy ul. Okulickiego.
    • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr ewid., nr 37/4, obr. 12 położonej w Piasecznie przy ul. Okulickiego.
    • W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno, oznaczonej nr ewid. 18/47.
    • W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Julianów gm. Piaseczno.
    • W sprawie uchylenia Uchwały nr 175/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r.
    • W sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno.
    • W sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych.
    • W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piaseczno na rok szkolny 2019/2020.
    • W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Piaseczno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
    • W sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych Gminy Piaseczno oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach.
    • W sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Piaseczno, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
    • W sprawie zmiany Uchwały nr 1495/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej Uchwałą nr 1594/LII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2018 r., Uchwałą nr 1641/LIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 07.11.2018 r. oraz Uchwałą nr 420/XVII/2019 r. Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 grudnia 2019 r.
    • W sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających kadencji 2020 -2023. 
  • Wolne wnioski
  • Zamknięcie obrad.