Rekrutacja do szkół podstawowych

W gminie Piaseczno utworzonych zostanie 49 oddziałów klas I.  Rekrutacja rozpocznie się 24 lutego 2020 roku, w tym dniu zostanie uruchomiony system.

Do klas I na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane są:

  •   dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  •  dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rekrutacja dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Rekrutacja dzieci spoza obwodu wybranej szkoły

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział
w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • Rodzice wypełniając wniosek wskazują trzy szkoły według preferencji umieszczając na trzecim miejscu szkołę obwodową. Wydrukowany wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły składają w placówce pierwszego wyboru tej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji.
  • Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów, którym została przypisana określona liczba punktów.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.oswiata.piaseczno.eu

Rekrutacja do oddziałów „0” w szkołach

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

O rekrutacji do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2020/2021 można przeczytać na stronie: www.przedszkola-piaseczno.nabory.pl

Liczba planowanych w roku szkolnym 2020/2021 oddziałów:

Szkoła Liczba  oddziałów „0” Liczba oddziałów klas I
Szkoła Podstawowa nr 1 1 7
Szkoła Podstawowa nr 2 2
Szkoła Podstawowa nr 3 Gołków 2 3
Szkoła Podstawowa nr 4 3
Szkoła Podstawowa nr 5 3 9
Szkoła Podstawowa w Złotokłosie 2 3
Szkoła Podstawowa  w Głoskowie 1 3
Szkoła Podstawowa  w Jazgarzewie 1 1
Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym 2 4
Szkoła Podstawowa Chylicach 3
Szkoła Podstawowa w Józefosławiu 10
Razem 12 49

W roku szkolnym 2020/2021 nie planujemy otwierać oddziałów „0” w szkołach: SP nr 2, SP nr 4, SP Chylice, SP Józefosław.

źródło: piaseczno.eu