XX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji z dnia 22 stycznia 2020 r. Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
6.1 W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
6.2 W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
6.3 W sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Fabryczna 7 na brak działań Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie rozdzielenia śmietników Wspólnoty Mieszkaniowej Fabryczna 7 i Wspólnoty Mieszkaniowej Szkolna 5.
6.4 W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2020 roku dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
6.5 W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Piaseczno.
6.6 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2020 roku.
6.7 W sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.
6.8 W odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno, oznaczonej nr ew. 306.
6.9 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 23 m. Piaseczno, oznaczonej nr ewidencyjnym 53/1.
6.10 W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewidencyjnym 37/4, położona w obr. 12 m. Piaseczno przy ul. Okulickiego.
6.11 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Józefosław.
6.12 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 63/1, położonej w obr. 20 m. Piaseczno.
6.13 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 315/21 położonej w Wólce Kozodawskiej.
6.14 W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Piaseczno części nieruchomości położonej w Głoskowie, oznaczonej jako działka ewidencyjna 96/7.
6.15 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr ewidencyjnym 411/5 położonej w Złotokłosie.
6.16 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 67/6, położonej w obr. 54 m. Piaseczno.
6.17 W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumienia z Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
6.18 W sprawie nadania nazwy Marysieńki ulicy położonej we wsi Józefosław.
6.19 W sprawie nadania nazwy Gruszkowa ulicy położonej we wsi Baszkówka w gminie Piaseczno.
6.20 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru działek nr ewidencyjnym 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obr. 44.
6.21 W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec nr 80/VI/2015 z dnia 18 marca 2015 r. dla obszaru działki nr ewid. 219/3 obr. 0044.
7 Wolne wnioski
8 Zamknięcie obrad.