Centralny Port Komunikacyjny

W związku z planowanym określeniem ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie Centralnego Portu Komunikacji, w tym wyznaczeniu korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe, CPK prowadzi konsultacje społeczne za pośrednictwem strony internetowej www.cpk.pl

Centralny Port Komunikacyjny

Wariant przebiegu szybkiej trasy przez gminę Piaseczno

Konsultacje dotyczą projektowanego dokumentu Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), do którego jednym z załączników jest „Atlas map przebiegów korytarzy Drogowych Inwestycji Towarzyszących”. Jak zapewnia CPK ”materiał ten będzie podstawą przeprowadzenia konsultacji na wczesnym etapie planowania inwestycji, co umożliwi uwzględnienie zgłaszanych opinii i uwag w dalszych pracach przygotowawczych i ograniczy ryzyko wprowadzania znacznych zmian w zaawansowanym stadium tych działań”. Konkretyzacja ostatecznych zamierzeń inwestora będzie miała miejsce po wydaniu dla inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację przedsięwzięcia.

Już na tym etapie należy więc zwrócić szczególna uwagę na fakt, iż przebieg jednego z zakładanych korytarzy,  wyznaczonego przez teren Gminy Piaseczno, ingeruje istotnie w środowisko naturalne i lasy naszej gminy.

Ważny głos mieszkańców

W związku z zaistniała sytuacja Burmistrz Daniel Putkiewicz powołał zespół roboczy składający się z pracowników  Wydziałów Urbanistyki i Architektury  oraz Ochrony Środowiska. Zespół przeanalizuje proponowane przebiegi korytarzy i opracuje stanowisko Gminy Piaseczno w tej sprawie. Na jego podstawie Gmina planuje złożyć uwagi do dokumentu. Niemniej jednak opinie mieszkańców naszej gminy są równie ważne. Dlatego  planuje się zorganizowanie spotkań w sołectwach, których powyższy problem najbardziej dotyczy (Złotokłos, Henryków Urocze, Runów, Łbiska, Bogatki, Zalesie Górne, Pilawa, Chojnów), celem omówienia tego ważnego tematu.

– Zachęcam wszystkim mieszkańców do wyrażania swojego zdania w konsultacjach. Przebieg jednego z zaproponowanych wariantów korytarzy przecina cenne przyrodniczo tereny południowej części gminy Piaseczno i  zielonego pierścienia Warszawy – mówi Burmistrz Daniel Putkiewicz. – Powołany w Gminie zespół wykona analizę urbanistyczną i przyrodniczą wariantu. Sądzę jednak, że mieszkańcy naszej gminy, szczególnie sołectw, których terenu wariant dotyczy, także powinni zabrać głos w tej sprawie – dodaje Burmistrz.

Uwagi i wnioski do 10 marca

Uwag i wnioski do projektu dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” można składać w terminie od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. włącznie poprzez stronę www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl.

Więcej informacji: www.piaseczno.eu