XXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

17 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line oraz w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
1) Uzupełnienie porządku obrad:w sprawie zmiany uchwały Nr 1274/XLII/2017 RM w Piasecznie z dnia 19.12.2017r…..
2) Uzupełnienie porządku obrad: w sprawie zmiany uchwały Nr 1011/XXXV/2017 RM w Piasecznie z dnia 14.06.2017r w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego…….
3) Uzupełnienie porządku obrad: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego (droga woj. nr 722)
4) Uzupełnienie porządku obrad: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego (Aleja Państwa Podziemnego)
5) Uzupełnienie porządku obrad: w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 maja 2020r
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
3) W sprawie skargi J.K. na odmowę udostępnienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno cudzych danych osobowych z ewidencji mieszkańców.
4) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 68 i nr 58/2, obr. 56 m. Piaseczno położonych przy ul. Paprociowej 2 i 4.
5) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości zabudowanej garażami, położonej w obr. 4 m. Piaseczno przy ul. Energetycznej.
6) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 5/4 i 5/5, obr. 19 m. Piaseczno położonych przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej i ul. Warszawskiej.
7) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 30, położonej w obr. 30 m. Piaseczno przy ul. Czajewicza 6.
8) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 15/36, położonej w Bąkówce przy ul. Lipowej.
9) W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery oraz części terenu obrębu ewidencyjnego Pęchery-Łbiska PGR.
10) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice oraz części wsi Siedliska – etap I.
11) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap VI
12) W sprawie nadania nazwy SREBRNA ulicy położonej we wsi Chylice w gminie Piaseczno.
13) W sprawie zmiany uchwały nr 368/XV/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 października 2019r. w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
14) W sprawie utworzenia Systemu Miejskich Parkingów Płatnych zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Piaseczno niebędących drogami publicznymi oraz ustalenia zasad i sposobu pobierania opłat za korzystanie z tych parkingów.
15) W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno.
16) W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17) W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Sesję będzie można oglądać na: www.youtube.com