27. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

15 lipca 2020 roku o godz. 9:30 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
2) W sprawie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
3) W sprawie udzielenia z budżetu gminy Piaseczno dotacji dla jednostki OSP w Złotokłosie.
4) W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
5) W sprawie skargi J.S. na pozbawienie prawa do świadczenia 500+ na skutek niewłaściwej interpretacji przepisów przez pracownice Wydziału Świadczeń Społecznych UMiG Piaseczno
6) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 października 2016 Nr 706/XXVI/2016 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
7) W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Piaseczno na rok szkolny 2020/2021.
8) W sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
9) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska.
10) W sprawie odstąpienia od sporządzanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie zatwierdzonego uchwałą nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2011r. dla terenu części działki o nr ew. 109 zlokalizowanej w płn-zach narożniku ulic: Ptaków Leśnych i Złotej Wilgi.
11) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka, w części dotyczącej ETAPU II.
12) W sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno.
13) W sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14) W sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Piaseczno.
15) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanych nieruchomości połozonych w miejscowości Julianów gm. Piaseczno.
16) w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2020 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Piaseczno i zwrotu części tej opłaty.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com