Centrum Piaseczna w rejestrze zabytków?

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego historycznego układu urbanistycznego miasta Piaseczno. Co to oznacza dla mieszkańców?

Rynek miejski w Piasecznie fot. Tomasz Nizielski
Rynek miejski w Piasecznie fot. Tomasz Nizielski

Z treści zawiadomienia wynika, że w czasie trwania postępowania zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. Zakaz dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie. Wynika to z art. 10a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami. W tym przypadku zabytkiem ma być układ urbanistyczny historycznego centrum miasta.

Może to zatem oznaczać, że realizowana właśnie inwestycja powinna zostać zatrzymana. Czy każda inwestycja? Kto może o tym zdecydować? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jest natomiast jednoznaczna odpowiedzialność, określona po stronie inwestora. To inwestor naraża się bowiem na konsekwencje, wynikające z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, konkretnie z rozdziałem 10A o administracyjnych karach pieniężnych.

– Obszar centrum miasta jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Mamy również obiekty wpisane do rejestru zabytków i do gminnej ewidencji zabytków. Zatem wszelkie zamierzenia inwestycyjne w tym obszarze już podlegają uzgodnieniom z MWKZ. Dlatego dziwi mnie tak radykalny sposób ochrony centrum Piaseczna, który blokuje inwestycje publiczne i prywatne na nieokreślony czas – mówi Anna Pakulińska Attia – naczelnik wydziału Urbanistyki i Architektury piaseczyńskiego urzędu. – Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania do konserwatora swoich wniosków i uwag, zgodnie z procedurą, które można również przesłać mailem na adres UiA@piaseczno.eu. Pytania oraz wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania można również zgłaszać pod nr telefonu Wydz. Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 22 70-17-643 w godz. 14 – 16.

Obszar objęty postępowaniem stanowi znaczną część centrum miasta i niewątpliwe samo postępowanie może być utrudnieniem dla realizacji zarówno nowych jak i będących w toku inwestycji gminnych i prywatnych. Dodatkowo trudno określić, ile czasu zajmie wydanie decyzji, która może wymagać wielu analiz, ekspertyz czy konsultacji.

– Poprosiłem już pana konserwatora o spotkanie. Moim zdaniem informacja o takim postępowaniu i jego skutkach dla mieszkańców powinna trafić do gminy wcześniej – mówi Daniel Putkiewicz, burmistrz miasta i gminy. – Popieramy i realizujemy wiele działań na rzecz ochrony historycznego centrum Piaseczna i chcielibyśmy, aby mieszkańcy byli z niego dumni. Ale żeby to osiągnąć miasto musi żyć i się rozwijać. Mieszkańcy powinni chcieć tu przyjechać, pracować, robić zakupy czy spędzać wolny czas w kawiarnianym ogródku. Obawiam się, że paraliż inwestycyjny czyli blokowanie na wiele miesięcy czy lat każdego przedsięwzięcia od drogi rowerowej poprzez budowę sygnalizacji świetlnej a na remoncie kamienicy kończąc nie będzie sprzyjał procesowi przywracania Piasecznu blasku – dodaje burmistrz.

Zawiadomienie Konserwatora

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

więcej: piaseczno.eu