XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie – absolutorium, raportu o stanie gminy

26 sierpnia 2020 roku (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Raport o stanie gminy:
1) przedstawienie „Raportu o stanie gminy”
2) debata dotycząca „Raportu o stanie gminy”
3) uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno wotum zaufania.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2019:
1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu
2) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej
4) dyskusja
5) odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019
6) odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
8. Bieżące uchwały:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2019
2) w sprawie zmiany uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2019r
3) w sprawie zmiany uchwały RM w Piasecznie Nr 429/XVIII/2019 z dnia 18.12.2019r z póź.zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036
4) sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Gołkowska.
5) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Józefosław.
6) W sprawie sprzedaży działki nr 168 położonej w Chojnowie przy ul. Gościniec Warecki na rzecz użytkownika wieczystego.
7) w sprawie sprzedaży działki nr 20/6 w Żabieńcu na rzecz użytkownika wieczystego.
8) W sprawie sprzedaży na własność działki nr 20/7 obręb Żabieniec na rzecz użytkownika wieczystego.
9) W sprawie sprzedaży na własność działek nr 34 i nr 25/51 w Żabieńcu na rzecz użytkownika wieczystego.
10) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 45/15, nr 43 i nr 56 obr. 42 m. Piaseczno położonych przy ul. Wschodniej.
11) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 53 przy ul. Mickiewicza w Piasecznie.
12) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 53 przy ul. Szpitalnej w Piasecznie.
13) W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. 48/14 położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno.
14) W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. 1/1 położona w obr. 52 m. Piaseczno.
15) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 2/80 i nr 2/79 obr. 17 m. Piaseczno położonych przy ul. Wojska Polskiego.
16) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35, obr. Żabieniec IRS położonej przy ul. Przelotowej.
17) W sprawie przyznania w roku 2020 dla Parafii św. Rocha w Jazgarzewie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – kościół rzymskokatolicki p.w.św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 12).
18) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piaseczno porozumienia międzygminnego z m.st. Warszawa na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Piaseczno w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.
19) W sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego zadania publicznego zarządzania odcinkami dróg powiatowych Nr 2866W (ul. Przesmyckiego) i Nr 2814W (ul. Chyliczkowska w Piasecznie)
20) W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020r złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
21) w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Piaseczno
22) W sprawie zmiany uchwały nr 579/XXVII /2020 RM w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady
23) W sprawie zmiany uchwały nr 559/XXVI/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno zmienionej uchwałą nr 578/XXVII/2020 RM w Piasecznie z dnia 15.07.2020r
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com