Dotacje dla przedszkoli upublicznionych i niepublicznych na terenie gminy Piaseczno

Gmina Piaseczno przekazuje dotacje na działalność przedszkolom publicznym i niepublicznym prowadzonym przez osoby prywatne. Łączna kwota na ten cel w 2019 roku wyniosła ponad 47 mln zł.

Współpraca z prywatnymi właścicielami przedszkoli jest dla gminy niezmiernie istotna, gdyż w ten sposób możemy zapewnić wszystkim naszym najmłodszym piaseczyńskim obywatelom miejsca w przedszkolach.

Struktura Przedszkoli na terenie gminy Piaseczno:

  • 11 przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę;
  • 16 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prywatne; tzw. upublicznione
  • 31 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prywatne.

Zgodnie z przepisami przekazujemy miesięcznie (średnio) na jedno dziecko 1 149,81 zł w przedszkolu publicznym (upublicznionym) oraz 862,36 zł w przedszkolu niepublicznym.

Skąd wynika różnica w opłatach ponoszonych przez rodziców za przedszkole?

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym jest ponoszona w wysokości 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową czyli powyżej 5-tej godziny przebywania dziecka w przedszkolu, oraz za posiłki.

W tożsamy sposób powinna być ponoszona opłata za pobyt dziecka w przedszkolu upublicznionym prowadzonym przez inny niż gmina organ. To właśnie dotacja umożliwia zrównanie opłat z tymi ponoszonymi w przedszkolu prowadzonym przez gminę.

W przedszkolach niepublicznych rodzice ponoszą opłaty zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną, a dotacja przekazywana z budżetu gminy wynosi 75% kosztów utrzymania przedszkolaka w przedszkolu gminnym czyli obecnie około 860 zł miesięcznie za przedszkolaka.

Zakres działania Gminy
– obliczanie i wypłacanie kwoty dotacji,
– kontrola (prawidłowości wysokości i należności jej pobrania oraz wykorzystania)
– Spodziewam się, że oczywistym dla każdego mieszkańca jest, że środki publiczne, jako pieniądze nas wszystkich, podlegają kontroli co do prawidłowości ich wydatkowania– mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza. Kontrolę wydatkowania przez przedszkola dotacji przeprowadza dedykowany temu zadaniu referat.

Kwota zarezerwowana w budżecie na dotacje wypłacane przedszkolom i szkołom prywatnym stanowi drugi pod względem nakładów na oświatę wydatek. Są to ogromne pieniądze, przekazywane podmiotom prywatnym, stąd oczywistym jest, że gmina ma obowiązek kontrolować czy są one wydatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. A przepisy w tym zakresie stanowią, że środki te są przekazywane na konkretne cele związane z procesem edukacji dzieci oraz ich potrzeby w ramach uczęszczania do placówki oświatowej.

W czasie przeprowadzonych dotychczas kontroli stwierdzone zostały nieprawidłowości polegające na niewłaściwie wydatkowanej dotacji, np.
· stwierdzono w jednym z kontrolowanych przedszkoli wysokość pensji dyrektora – około 20 -25 tys. zł miesięcznie,
· ujawniono opłaty za zobowiązania wynikające z leassingu samochodu lub pożyczek zaciągniętych przez organ prowadzący przedszkole,
· stwierdzono brak zakupionych w placówce sprzętów mimo przedstawienia w trakcie kontroli faktur na ich zakup, np. telewizor, urządzenia kuchenne,
· stwierdzono wydatki udokumentowane fakturą lub rachunkiem wystawione na inny podmiot niż przedszkole,
· ujawniono opłaty za szkolenia osób, które nie były zatrudnione w przedszkolu.

Jeśli w wyniku kontroli urząd stwierdza niezgodne z przepisami prawa wydatki, jest zobowiązany zakwestionować ich celowość i wystąpić o zwrot nieprawidłowo wydatkowanej dotacji do budżetu gminy. Urząd jest zobowiązany również do zakwestionowania wydatków wg. okazywanych faktur w przypadkach, gdy zakupionych rzeczy nie ma w przedszkolu, bądź okazywane faktury nie dotyczą przedszkola (są wystawione na inny podmiot). Jeśli organ prowadzący przedszkole zgadza się z wynikami kontroli, zwraca środki. Natomiast w przypadku rozbieżnych stanowisk co do wyniku kontroli wszczynane jest przez Burmistrza postępowanie administracyjne, zakończone decyzją administracyjną. Jeśli przedszkole nie zgadza się z treścią decyzji, uprawnione jest do złożenia odwołania. Mówiąc wprost pojawia się wówczas spór, który jest rozstrzygany przez uprawnione do tego organy.

Od 2018 roku skontrolowanych zostało 15 dotowanych przedszkoli. W 6 wykazano nieprawidłowości, z których 3 placówki zgodziły się co do błędnego jej pobrania lub wykorzystania i zwróciły dotację.

– Chciałabym zaznaczyć że w gminie Piaseczno mamy ponad 40 przedszkoli prywatnych i ze znakomitą większością współpraca układa się bardzo dobrze, za co dziękujemy. Spór jaki się toczy, między innymi w przestrzeni publicznej, dotyczy kilku podmiotów oraz okresu sprzed 2017 roku, co ma związek z obowiązującymi wówczas przepisami – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza.

źródło: UMiG Piaseczno www.piaseczno.eu