XXX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

14 października 2020 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.09.2020r.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
3) W sprawie zmiany uchwały nr 465/XX.2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.02.2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
4) W sprawie zmiany uchwały nr 546/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
5) W sprawie zmiany uchwały nr 466/XX/2020 z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
6) W sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020r w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
7) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ulicy Sikorskiego 1A w Piasecznie.
8) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 755/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012r. i uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1260/XL/2017 z dnia 13.12.2017r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Piasecznie nr 755/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012r.
9) W sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1148/XXXIX/2013 z dnia 23 października 2013r.
10) W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolejowymi Warszawa Radom (obszar A6,A7,A10,A11,A15,A28,A29) – etap I, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 532/XXXI/2012 z dnia 16.05.2012r. w granicach terenów oznaczonych w tym planie symbolami 1UP i 3U.
11) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka część II.
12) W sprawie zmiany uchwały nr 559/XXVI/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno zmienionej uchwałą nr 578/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.07.2020r. oraz uchwałą nr 622/XXIX/2020 z dnia 16.09.2020r.
13) W sprawie zmiany uchwały nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwała nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26.08.2020r.
14) W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
15) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 392/XVI/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno – dla obszaru w granicach obrębów ewidencyjnych 43, 44 z wyłączeniem dz. nr ewid. 2 obr. 44
16) W sprawie zmiany uchwały RM nr 928/XXXIII/2017 z dnia 19.04.2017r w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno zatwierdzonego Uchwałą RM w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010r (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 96 poz.1717 z dnia 13.05.2010r) w granicach terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami:1 P-S, 2P-S, 3P-S/U, 4P-S/U, 5P-S/U, 1KD-TSsp, 1U/MW, 1I-T/I-E, 2I-W, 3KD-p
17) W sprawie zmiany uchwały nr 758/XXVII/2026 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy
18) W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Zachęcam do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com