Strategia Rozwoju Oświaty w gminie Piaseczno na lata 2021-2030

Prace nad strategią oświatową dla Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2021-2030 rozpoczynają się w połowie października 2020 roku, od opracowania diagnozy działania systemu oświaty w Gminie Piaseczno.

Organizacja lokalnego sytemu oświaty w taki sposób, aby spełniał oczekiwania mieszkańców to jeden z najważniejszych obszarów działania władz gminy Piaseczno. Współczesny system oświaty staje przed wieloma nowymi zadaniami i wyzwaniami, stąd konieczne są w tym zakresie działania przemyślane w perspektywie wielu lat.

– Słuchając wszystkich środowisk oświatowych uznaliśmy za niezbędne opracowanie Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Piaseczno na najbliższe 10 lat. W proces formułowania Strategii, będą zaangażowani kluczowi interesariusze systemu oświaty tj. nauczyciele, rodzice, uczniowie, urzędnicy, a także osoby zarządzające edukacją, przy wsparciu Instytutu Badawczego IPC sp. z o. o. z Wrocławia – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza.

Strategia nie jest „gotową receptą na sukces”, jest ona jedynie „ogólnym drogowskazem”, pokazującym najważniejsze do rozwiązania problemy oraz potencjalne szanse, na których powinna być skoncentrowana uwaga w określonych ramach czasowych. – Realizacja działań oraz wdrażanie poszczególnych założeń strategii, będzie przyczyniało się do stałego podnoszenia oferty edukacyjnej oraz umożliwi systematyczną poprawę jakości kształcenia  w gminie Piaseczno – uważa wiceburmistrz.

Do szkół przekazane zostaną narzędzia badawcze w postaci ankiet i scenariuszy, o wypełnienie których poproszeni zostaną rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy. W dalszym etapie rozpoczną się spotkania on-line dedykowane poszczególnym grupom, w których wezmą również udział przedstawiciele wszystkich organów zajmujących się sprawami oświaty na naszym terenie tj. Komisji Oświaty Rady Miejskiej, Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców, Rady Oświatowej a także Centrum Usług Wspólnych oraz jednostek realizującej zadania oświatowe, czyli wszystkich gminnych szkół i przedszkoli.

– Przy sprawnej współpracy całego środowiska oświatowego, na którą bardzo liczymy Strategia będzie gotowa do końca tego roku – deklaruje Hanna Kułakowska-Michalak. Potem dokument zostanie przestawiony Radzie Miejskiej i po podjęciu uchwały, powinien zostać wdrożony od nowego roku szkolnego, we wrześniu 2021.

źródło: UMiG Piaseczno www.piaseczno.eu