32. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

16 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, on-line, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
1) dodatkowa w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) w sprawie zmiany Uchwały nr 428/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12.2019 r.
2) w sprawie zmiany Uchwały nr 429/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.12. 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2020-2036.
3) w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego zadania publicznego zarządzania fragmentem drogi powiatowej – ul. Księcia Janusza I Starego w Piasecznie.
4) w sprawie skargi P.P. na uchylanie się UMiG Piaseczno od obowiązku ustawienia znaków ograniczających prędkość oraz tonaż pojazdów na ul. Słonecznej w Chyliczkach.
5) w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2020 i 2021.
6) w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1525/L/2018 z dnia 29.08.2018r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno.
7) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości ozn. jako działka ew. 320 obr. 24 m. Piaseczno.
8) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 67/6, położonej w obr. 54 m. Piaseczno.
9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. ozn. nr 6/16 oraz działek ewid. nr 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, obr. 26, położonej przy ul. Wojska Polskiego.
10) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działek nr 43, 2/79 i 2/80 oraz działki 2/20, obr. 17, położonych w Piasecznie w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Wojska Polskiego.
11) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 3/12, obr. 3 m. Piaseczno położonej przy ul. Chabrów.
12) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno udziału w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Porannej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno.
13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część 1 i 2.
14) w sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
15) w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 635/XXX/2020 z dnia 14.10.2020r.
16) w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1450/XLVII/2010 z dnia 19 maja 2010r (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2010r nr 158 poz. 3932).
17) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Prymulki w Józefosławiu.
18) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Henryków Urocze – etap II.
19) w sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com