36. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

17 marca 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
3) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno dwóch mieszkań chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
4) W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2021 r.
5) W sprawie zmiany uchwały nr 448/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych.
6) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego o powierzchni 15,91 m.kw., usytuowanego w budynku przy ul. Szkolna 9 w Piasecznie.
7) W sprawie skargi współwłaścicieli działki nr 145/97 w Bobrowcu na działania Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie zmiany przeznaczenia działki.
8 ) W sprawie skargi Państwa Edyty i Tomasza K. na brak działań Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w celu uregulowania stanu prawnego działki stanowiącej dojazd do posesji skarżących.
9) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 353/4 i 353/5 obr. 24 m. Piaseczno położonych przy ul. Przesmyckiego i ul. Zielonej.
10) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości ozn. jako działka ew. 3/20 obr. 28 m. Piaseczno
11) W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumienia z Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
12) W sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów w gminie Piaseczno zatwierdzonego uchwałą nr 1030/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 03.07.2013 r.
13) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu dworca PKP.
14) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec część 1 dla terenu 1.US.
15) W sprawie zmiany uchwały RM Nr 125/VII/2015 z dnia 15 kwietnia 2015r w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. cz. wsi Głosków zmienionej uchwałą Nr 616/XXIII/2016 z dnia 6 lipca 2016r
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com