38. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

19 maja 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
3) W sprawie zmiany uchwały nr 752/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 marca 2021r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno dwóch mieszkań chronionych treningowych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
4) W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
5) W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
6) W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości położonych w obr. 24 m. Piaseczno.
7) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Gołków gm. Piaseczno, przy ul. Gołkowskiej.
8) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 24 m. Piaseczno przy ul. Przesmyckiego.
9) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno części nieruchomości, oznaczonej jako działka ew. 7/51 położona w obr. 10 m. Piaseczno.
10) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno części nieruchomości, oznaczonych jako działki ew. 7/49 oraz 7/53 położone w obr. 10 m. Piaseczno
11) W sprawie przyznania w roku 2021 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – dom jednorodzinny w Piasecznie przy ul. Kmicica 25 (GEZ 79).
12) W sprawie przyznania w roku 2021 dla Parafii św. Rocha w Jazgarzewie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – kościół rzymskokatolicki p.w. św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 12).
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com