39. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

16 czerwca 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw Sołectw.
6. Raport o stanie gminy:
1) przedstawienie „Raportu o stanie gminy”;
2) debata dotycząca „Raportu o stanie gminy”;
3) uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno wotum zaufania.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaseczno za rok 2020:
1) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do informacji o wykonaniu budżetu;
2) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania budżetu;
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej;
4) dyskusja;
5) odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020;
6) odczytanie projektu uchwały i głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
8. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2020.
2) W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu.
3) W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie.
4) W sprawie zmiany uchwały nr Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
5) W sprawie zmiany uchwały nr 515/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2020r.
6) W sprawie zmiany uchwały nr 516/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 2020r.
7) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
8) W sprawie przyznania w roku 2021 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno – mur okalający zabytkowy kościół w Piasecznie (GEZ 135).
9) W sprawie skargi Gabrieli K. na brak pomocy ze strony Gminy Piaseczno w rozwiązaniu problemu mieszkaniowego skarżącej i jej rodziny.
10) W sprawie przyjęcia „Strategii oświaty Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2021-2030”
11) W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piaseczno na rok szkolny 2021/2022.
12) W sprawie opłat od sprzedaży miejsc do pochówku oraz za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Piasecznie.
13) W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Powiedz Grypie Stop” realizowany dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wieku 60+ na lata 2021-2023.
14) W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych realizowany dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wieku 65+ na lata 2021-2022 z możliwością przedłużenia.
15) W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), realizowany na terenie Gminy Piaseczno, na lata 2021 – 2023.
16) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 12 m. Piaseczno przy ul. Okulickiego.
17) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 20 m. Piaseczno przy ul. Warszawskiej.
18) W sprawie zmiany uchwały nr 1433/XLVII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 maja 2018r.
19) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Piaseczno, stanowiącej własność Gminy Piaseczno.
20) W sprawie sprzedaży na własność działki nr 15 z obrębu 26 w Piasecznie na rzecz użytkownika wieczystego.
21) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 51/93 obr. Chyliczki położonej przy ul. Bażanciej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com