40. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

14 lipca 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenie pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno” Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2036.
4) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości, położonej w miejscowości Chylice gm. Piaseczno przy ul. Nadrzecznej.
5) W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego w drodze darowizny przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości ozn. jako działka ew. 43 obr. 72 m. Piaseczno.
6) W sprawie Uchwały zmieniającej uchwałę nr 781/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia19 maja 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
7) W sprawie Uchwały zmieniającej Uchwałę nr 782/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com