42. sesja Rady Miejskiej Piaseczno

25 sierpnia 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów sesji Rady Miejskiej w Piasecznie:
1) – XL sesji z dnia 14 lipca 2021 r.
2) – XLI sesji nadzwyczajnej z dnia 04 sierpnia 2021 r.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2037
3) W sprawie skargi Piotra K. na udzielanie odpowiedzi na pisma przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dużym opóźnieniem.
4) W sprawie skargi Jadwigi K. na brak merytorycznej reakcji Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na zgłoszony przez skarżącą problem z parkowaniem przy oddziale Poczty Polskiej w Głoskowie przy ul. Południowej 13.
5) W sprawie ponownych skarg Teresy B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w kwestii przeciwdziałania skutkom naruszenia stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych w rejonie ulicy Tulipanów.
6) W sprawie zmiany uchwały nr 807/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych realizowany dla mieszkańców Gminy Piaseczno w wieku 65+ na lata 2021-2022 z możliwością przedłużenia”.
7) W sprawie zmiany uchwały nr 808/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), realizowany na terenie Gminy Piaseczno, na lata 2021-2023”.
8) W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
9) W sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno.
10) W sprawie zmiany uchwały nr 576/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
11) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 115/65 i 115/66 obr. 35 m. Piaseczno, położonych przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki”.
12) W sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanych działek stanowiących fragmenty dróg powiatowych.
13) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno udziałów w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Porannej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno.
14) W sprawie zmiany uchwały nr 557/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
15) w sprawie wprowadzenia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com