44. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

20 października 2021 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie zmiany Uchwały nr 695/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2037.
3) W sprawie skargi Pawła P. na bezczynność organu wykonawczego gminy w sprawie rozwiązania problemu organizacji ruchu na ul. Słonecznej w Chyliczkach.
4) W sprawie nabycia przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 439/2 i 439/3 obr. Jazgarzew.
5) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno udziału w wysokości 1/20 w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Elektronicznej w obr. 18 m. Piaseczno.
6) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Gołków gm. Piaseczno przy ul. Gołkowskiej.
7) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 18 m. Piaseczno przy ul. Armii Krajowej.
8) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 0019-Józefosław.
9) W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
10) W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
11) W sprawie uchylenia uchwały nr 754/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały nr 722/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+.
12) W sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
13) W sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Bobrowiec w Gminie Piaseczno: „JEŹDZIECKA” drodze wewnętrznej oznaczonej w obowiązującym planie symbolem 7 KDW
14) W sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Bobrowiec w Gminie Piaseczno: „MAGICZNA” drodze wewnętrznej oznaczonej w obowiązującym planie symbolem 27 KDW.
15) W sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Piasecznie wobec planowanych zmian w prawie oświatowym.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com