46. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

24 listopada 2021 r. o godz. 9.30 odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
3. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
5. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 694/XXXIII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22.12.2020 r.
2) W sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
3) W sprawie zmiany uchwały nr 672/XXXI/2020 z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Konstancin-Jeziorna.
4) W sprawie zmiany uchwały nr 466/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego oraz zmiany uchwały nr 632/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 466/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
5) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 695/XXXIII/2020 z dnia 22.12.2020r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2021-2037.
6) W sprawie skargi Moniki P. na odmowę przyznania prawa do zamiany lokalu mieszkalnego.
7) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki nr 22, obręb Grochowa ul. Zbigniewa Pawlaka 26.
8) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 315/21 położonej w Wólce Kozodawskiej w rejonie ul. Krokusowej.
9) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 3/12, obr. 3 m. Piaseczno położonej przy ul. Chabrów.
10) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr 115/65 i 115/66, obr. 35, m./ Piaseczno, położonych przy ul. Danuty Siedzikówny „Inki”.
11) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr ½, obr. 6, m. Piaseczno położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej i ul. Energetycznej.
12) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 50, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego.
13) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 2/5, obr. 19, położonej przy ul. Armii Krajowej i ul. Warszawskiej 37 w Piasecznie.
14) W sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 5/4 i 5/5/, obr. 19 m. Piaseczno położonych przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej i ul. Warszawskiej.
15) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 246/16 i nr 344 położonych w obr. 24 m. Piaseczno.
16) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35/7 obr. 27, m. Piaseczno położonej w rejonie ul. Żeromskiego.
17) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 47, obr. 27, m. Piaseczno położonej przy ul. Orzeszkowej.
18) W sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej, jako działka ewid. nr 315/21, położonej w miejscowości Wólka Kozodawska gm. Piaseczno.
19) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Chyliczki gm. Piaseczno przy ul. Orzechowej.
20) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno zabudowanej nieruchomości położonej w obr. 40 m. Piaseczno przy ul. Żabiej.
21) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w obr. Żabieniec IRS – dz. 25/58.
22) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Jazgarzewie.
23) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 65/10 obr. Józefosław.
24) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefosławiu.
25) W sprawie zmiany uchwały nr 734/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2021r. w sprawie sprzedaży przez Gminę zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Henryków Urocze.
26) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 204/7 oraz udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej, jako działka ewidencyjna nr 204/16 obie działki położone w miejscowości Żabieniec.
27) W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1312/LI/2006 z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Chojnowie.
28) W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1312/LI/2006 z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Chojnowie.
29) W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym w przedmiocie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1312/LI/2006 z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Chojnowie
30) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pilawa.
31) W sprawie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 719/XXVI/2012 z dnia 24 października 2012 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Orzeszyn oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Chojnów
32) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 128/VII/2019 z dnia 13 marca 2019r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta i Gminy Piaseczno.
33) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka.
34) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 391/XVI/2019 z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno – dla obszaru działki nr ewid. 2 obr. 44, podjętego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010r.
35) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska.
36) W sprawie nadania nazwy SARENKI ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno.
37) W sprawie nadania nazwy JEANA STABLINSKIEGO skrzyżowaniu typu rondo położonemu we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno
38) W sprawie uchylenia Uchwały nr 564/XXII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Piaseczno na sektory zmienionej Uchwałą nr 875/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 564/XXII/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. o podziale Gminy na sektory
39) W sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
40) W sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaseczno na lata 2022-2026.
41) W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
42) W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na rok 2022.
43) W sprawie zmiany uchwały nr 918/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie powołania Piaseczyńskiej Rady Seniorów.
44) W sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Klub Senior+ w Piasecznie oraz Klub Senior+ w Józefosławiu realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 działających w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.
45) W sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com