47. sesja budżetowa Rady Miejskiej w Piasecznie

28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9.30 odbędzie się XLVII sesja budżetowa Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej
1) nr XLIV z dnia 20.10.2021 r.
2) nr XLV z dnia 17.11.2021 r.
3) nr XLVI z dnia 24.11.2021 r.
3. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2022
1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2022.
2) Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
4) Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza.
5) Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2022.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022- 2037:
1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022 – 2037.
2) Odczytanie opinii Komisji Finansów i Inwestycji.
3) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
4) Dyskusja oraz głosowanie wniosków Komisji Finansów nie przyjętych przez Burmistrza
5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022 – 2037.
5. Bieżące uchwały:
1) W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2) W sprawie ustalania wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
3) W sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Piasecznie.
4) W sprawie skargi J.S. na wydanie nierzetelnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5) W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
6) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki nr ewid. 47/1 i 47/3 oraz działki ozn. nr 47/2, obr. 58 położonych w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej i ul. Staszica.
7) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działek ozn. nr ewid. 79/10 i 499 poł. w Runowie przy ul. Dobrej
8) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu działki ozn. nr ewid. 55/1, obr. 37, poł. przy ul. Towarowej.
9) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działek oznaczonych nr 2/80 i nr 2/79, obr. 17 m. Piaseczno położonych przy ul. Wojska Polskiego.
10) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy działek oznaczonych nr 185 i 186, obr. Złotokłos położonych przy ul. Targowej.
11) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 41/10, obr. 12, m. Piaseczno położonej przy ul. Puławskiej i ul. Syrenki.
12) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 21, obr 44 położonej przy ul. Mazurskiej w Piasecznie.
13) W sprawie nieodpłatnego zbycia udziału w nieruchomości gminnej położonej w obr. 15 m. Piaseczno przy ul. Szkolnej.
14) W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gminnej.
15) W sprawie zmiany uchwały nr 826/XL/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego w drodze darowizny przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. 43, obr 72 m Piaseczno.
16) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta.
17) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu Traktu nad Perełką.
18) W sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Piaseczno na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2026-2029.
19) W sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Zachęcam do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com