48. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

19 stycznia 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLVII/2021 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2021 r.
2) W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2022 roku.
3) W sprawie zmiany Uchwały nr 928/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12. 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
4) W sprawie skargi W.G. na bezprawne skierowanie jego córki na kwarantannę przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu.
5) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Bobrowiec.
6) W sprawie zmiany uchwały nr 846/XLII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2021r. w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanych działek stanowiących fragmenty dróg powiatowych.
7) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 14/3 obr.21 m. Piaseczno położonej w Piasecznie przy ul. Julianowskiej.
8) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 48/2 obr.24 m. Piaseczno położonej przy ul. Chyliczkowskiej.
9) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 15/38 obr. Bąkówka gm. Piaseczno położonej przy ul. Lipowej.
10) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działek oznaczonych nr 56, 58/2 i 68 obr. 56, m. Piaseczno położonych przy ul. Paprociowej 2 i 4.
11) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr ewid. 411/5 obr.21 położonej w Złotokłosie.
12) W sprawie zmiany uchwały nr 943/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gminnej.
13) W sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Józefosław w gminie Piaseczno: „PRZYRODNICZA” w drodze lokalnej oznaczonej w planie symbolem 10KDL.
14) Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1125/XXVII/2009 z dnia 26.08.2009r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łbiska zmienionej uchwałą Nr1226/XLI/2009 z dnia18.11.2009r.
15) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr 486/XX/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru działek nr ewid. 8,9,10,11, 12 13, 14, 15, 16 obr.44.
16) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 392/XVI/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno – dla obszaru w granicach obrębów ewidencyjnych 43, 44 z wyłączeniem dz. nr ewid.2 obr.44.
17) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Gołków.
18) W sprawie ustalenia na rok 2022 planu finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
19) W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
20) W sprawie zmiany uchwały nr 922/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Klub Senior+ w Piasecznie oraz Klub Senior+ w Józefosławiu realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 działających w strukturze Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Sesja online na www.youtube.com