XLIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

23 lutego 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLVIII/2022 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały nr 835/XLII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2021r.
3) W sprawie zmiany uchwały nr 885/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021r.
4) W sprawie zmiany Uchwały nr 928/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12. 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037
5) W sprawie zmiany uchwały nr 943/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomości gminnej.
6) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na działkę ewid. ozn. nr 9/12, obr. 21, położoną w Piasecznie przy ul. Technicznej.
7) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działek oznaczonych nr 3/44 i 3/45, obr. 28, m. Piaseczno położonych w rejonie ul. Żeromskiego.
8) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 8, obr. 44, m. Piaseczno położonej przy ul. Żeromskiego.
9) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości położonych w obr. 37 m. Piaseczno przy ul. Poniatowskiego.
10) W sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. 99/7, położonej w miejscowości Jesówka gm. Piaseczno.
11) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Kordiana.
12) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Piaseczno.
13) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na działkę oznaczoną nr 3/45, obr. 28 m. Piaseczno położoną przy ul. Chyliczkowskiej.
14) W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawarcia Porozumienia z Gminą Tarczyn w sprawie realizacji zadania publicznego.
15) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Julianów Północny.
16) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap VIII.
17) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 180/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. części obrębu Mieszkowo
18) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 638/XXX/2020 z dnia 14 października 2020 r. obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka Część II.
19) W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 181/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka.
20) W sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery – Łbiska PGR, w gminie Piaseczno.
21) W sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. zadań własnych gminy Piaseczno związanych z zarządzaniem Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie.
22) W sprawie programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Piaseczno oraz wsparcia działań dla kreowania ich pozytywnego wizerunku.
23) W sprawie zmiany uchwały nr 448/XIX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2020r w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych.
24) W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
25) W sprawie zmiany uchwały nr 921/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie powołania Piaseczyńskiej Rady Seniorów.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com