Dom Seniora Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie ul. Szkolna 18

Kończą się prace budowlane i wykończeniowe przy budowie Centrum Aktywności Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Rozpoczęcie zajęć dla seniorów planowane jest na wrzesień 2022 roku.

Obecnie w budynku trwają prace wykończeniowe, porządkowane jest również otoczenie nowego obiektu. 

Nowoczesny, dostosowany do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnością budynek, stanął w miejscu dawnego przedszkola. Stary kontenerowy budynek, w którym funkcjonowało przez wiele lat gminne przedszkole, nie nadawał się do adaptacji, a jego modernizacja były nieopłacalna. Dlatego przedszkole zostało przeniesione do Centrum Edukacyjno-Multimedialnego, stary budynek został zburzony, a na jego miejscu kosztem 10,5 mln zł Gmina Piaseczno wybudowała nowoczesny wielofunkcyjny obiekt dedykowany seniorom.

Dom Seniora Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie
Dom Seniora Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie

W budynku już w tym roku zacznie działać Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Centrum Aktywności Seniora”. Będzie on ośrodkiem wsparcia działającym w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie. Placówka zlokalizowana w centrum miasta zapewni wsparcie 50 seniorom z terenu gminy Piaseczno. Dzienny Dom umożliwi osobom starszym i borykającym się z niepełnosprawnością, ale zdolnym do samodzielnej egzystencji, zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, stworzy warunki do aktywności w okresie starzenia się oraz rozszerzy istniejącą ofertę opieki dla osób starszych i poprawi jakość ich życia w środowisku lokalnym.

Placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Do dyspozycji Seniorów przeznaczone będzie ponad 800 metrów kwadratowych powierzchni dostosowanej do szczególnych potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością, w tym między innymi: sala widowiskowo-szkoleniowa, pomieszczenia klubowe i dydaktyczne, sala do ćwiczeń, pokoje do terapii indywidualnej lub poradnictwa, pokój wypoczynkowy z miejscami do leżenia, pokój zabiegowo-pielęgniarski, pomieszczenia socjalne. Placówka dysponuje ponadto dużym tarasem oraz terenem zielonym przylegającym do budynku, gdzie w sezonie wiosenno-letnim będą mogły odbywać się zajęcia plenerowe.

Dom Seniora Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie
Dom Seniora Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na wrzesień 2022 r. W chwili obecnej w budynku trwają ostatnie prace wykończeniowe. Po oddaniu budynku do użytku Gmina Piaseczno przystąpi do wyposażania placówki.

Pobyt w Dziennym Domu zapewni Seniorom wsparcie w postaci:
• zajęć usprawniających ruchowo oraz rehabilitacyjnych,
• zajęć kreatywnych i edukacyjnych,
• dostępu do kultury i rekreacji,
• porad specjalistycznych (psychologicznych, prawnych),
• innych zajęć i usług dostosowanych do potrzeb uczestników, rozwijających ich pasje i zainteresowania,
• ciepłego posiłku.

Dom Seniora Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie
Dom Seniora Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie

Z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Centrum Aktywności Seniora” korzystać będą mogli mieszkańcy gminy Piaseczno nieaktywni zawodowo (powyżej 60 roku życia), w tym osoby z niepełnosprawnością. W szczególności oferta dedykowana będzie osobom samotnym lub osamotnionym w rodzinie.

Seniorzy zamieszkujący na terenie gminy Piaseczno będą kierowani do Dziennego Domu na podstawie decyzji administracyjnej. Usługi realizowane w Dziennym Domu Pomocy Społecznej będą odpłatne, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania określi uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie. Wysokość opłat za korzystanie z usług w Dziennym Domu będzie ustalana w drodze decyzji administracyjnej z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji materialnej i rodzinnej uczestnika placówki.

Dom Seniora Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie
Dom Seniora Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie

Szczegółowe informacje na temat rozpoczęcia naboru uczestników Dziennego Domu będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie. Informacja o rozpoczęciu naboru zostanie również zamieszczona w gablotach informacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Piaseczno.

W nowym budynku zaplanowano również przestrzeń dla organizacji senioralnych oraz dedykowanej seniorom filii biblioteki. Prawdopodobnie będzie działał tu również Klub Seniora.

Dom Seniora Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie
Dom Seniora Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie

źródło: piaseczno.eu
foto: Joanna Ferlian-Tchórzewska


Wyświetl większą mapę openstreetmap.org