50. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

23 marca 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się 50. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIX/2022 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12.2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały nr 835/XLII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 sierpnia 2021 r. zmienionej uchwałą nr uchwały nr 978/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2022 r.
3) W sprawie zmiany Uchwały nr 928/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.12. 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
4) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla terenu przy ulicy Redutowej i Okrężnej.
5) W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Piaseczno na lata 2022-2025
6) W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
7) W sprawie Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Piaseczno.
8 ) W sprawie utworzenia na terenie Gminy Piaseczno ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora.
9) W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
10) W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Piasecznie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno.
11) W sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Złotokłosie, ul. Traugutta 10, 05-504 Złotokłos
12) W sprawie przyjęcia programu małej retencji „Oszczędzam wodę, zbieram deszczówkę” w Gminie Piaseczno oraz określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania.
13) W sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piaseczno w 2022 r.”
14) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki ozn. nr ewid. 4/2, obr. 19 położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
15) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 39, obr. 78 m. Piaseczno położonej w okolicy ul. Aleja Brzóz.
16) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 171 położonej w Wólce Kozodawskiej.
17) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 47, obr. 20 m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego.
18 ) W sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy Piaseczno.
19) W sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery – Łbiska PGR, w gminie Piaseczno.
20) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 932/XLVII/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Piasecznie (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz 148), zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 976/XLVIII/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2022 r. poz. 906)
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com