51. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

20 kwietnia 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się 51. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, online oraz w Biurze Rady Miejskiej na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z L/2022 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie udzielenia gminie Ivane-Puste w Ukrainie pomocy rzeczowej.
3) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
4) W sprawie skargi P.K. na brak reakcji Gminy Piaseczno na zgłaszany od 2019 r. problem wysokiego poziomu wód gruntowych w Chylicach.
5) W sprawie skargi Sołectwa Chyliczki na forsowanie przez UMiG Piaseczno budowy nowej drogi na terenie miejscowości przed uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6) W sprawie skargi M.K. na brak szybkiej i zdecydowanej reakcji Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55 na zgłoszone do niej przez uczennice przypadki czynów o znamionach przestępstwa popełnianych przez jednego z nauczycieli.
7) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 27/6, obr. 26, m. Piaseczno położonej przy ul. Kościuszki.
8) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 30/4, obr. 43, m. Piaseczno położonej przy ul. Staszica.
9) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 50, obr. 20, m. Piaseczno stanowiącej część Placu Piłsudskiego.
10) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy części działki oznaczonej nr 47/2, położonej w Chylicach.
11) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki ozn. nr ewid. 18/73, obr. 17 położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej.
12) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno zabudowanej nieruchomości, położonej w obr. 13 m. Piaseczno przy ul. K. Jarząbka.
13) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec.
14) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013 r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (Dz.Urz. Woj. Maz. poz. 11725 z dnia 13.11.2013 r.).
15) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław dla działek o nr ew. 119/4 i 119/19.
16) W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obrębu nr 25 i części obrębu 24.
17) W sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w gminie Piaseczno jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2023.
18) W sprawie zmiany uchwały nr 1572/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 września 2018 r.
19) W sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zachęcam mieszkańców do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com