54. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

13 lipca 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się 54. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LIII/2022 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany Uchwały Nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na zadania z zakresu kultury.
3) W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
4) W sprawie skargi S.C. na wykonywanie przez jednostkę budżetową Gminy Piaseczno Uchwały Nr 862/XXXI/2017 Rady Miejskiej z 8 lutego 2017r. niezgodnie z jej treścią.
5) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kuleszówka II.
6) W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 161/VIII/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Zalesie Górne.
7) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 904, obr. Zalesie Górne, gm. Piaseczno położonej przy ul. Zaczarowanej Róży.
8) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej nr 9/8, obr. 21, m. Piaseczno położonej przy ul. Technicznej.
9) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 68, obr. 56, m. Piaseczno położonej przy ul. Paprociowej.
10) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 15, obr. 39 m. Piaseczno położonej przy ul. Wojska Polskiego.
11) W sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości położonych w Jesówce pomiędzy Gminą a osobą fizyczną.
12) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w Kamionce.
13) W sprawie zmiany Uchwały Nr 812/XXXIX/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Piaseczno, stanowiącej własność Gminy Piaseczno.
14) W sprawie zmiany Uchwały Nr 725/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z późniejszymi zmianami.
15) W sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” w Piasecznie.
16) W sprawie zmiany Uchwały Nr 921/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021r. zmienionej uchwałą Nr 1000/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2022r.
17) W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
18) W sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego położonego w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 59.
19) W sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Piaseczno.
20) W sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
21) W sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Transmisja online na żywo, będzie dostępna na: www.youtube.com