56. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

24 sierpnia 2022 roku o godz. 9.30 odbędzie się 56. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) nr LIV z dnia 13.07.2022 r.
2) nr LV z dnia 19.07.2022 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany Uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały nr 466/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, zmienionej uchwałą nr 632/XXX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 października 2020 r. i uchwałą nr 887/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r.
3) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
4) W sprawie sprostowania w uchwale nr 1049/LII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie udzielenia gminie Ivane-Puste w Ukrainie pomocy rzeczowej błędnie podanego numeru identyfikującego pojazd.
5) W sprawie skargi U. W-P na niewłaściwe wykonanie inwestycji drogowej na ul. Cyraneczki przy skrzyżowaniu z ul. Kombatantów oraz na brak nadzoru nad służbami zarządzania kryzysowego, Spółki PWiK i niepodjęcie działań mimo wcześniejszych interwencji mieszkańców Julianowa
6) W sprawie skargi Państwa Sz. na niezapewnienie przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie właściwej opieki i stosowanie niedopuszczalnych metod postępowania w stosunku do ich dziecka
7) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 373/18 oraz udziału w prawie własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 75/30, obie działki położone w miejscowości Józefosław
8) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 15/84, obr. Julianów, gm. Piaseczno
9) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki nr 7/21, obr. 30 położonej w Piasecznie przy skrzyżowaniu ul. Orężnej i ul. Wybickiego
10) W sprawie nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanych nieruchomości oraz części niezabudowanych nieruchomości, położonych w Piasecznie
11) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę części niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Sarmackiej w Głoskowie
12) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości położonej w Jesówce
13) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działek oznaczonych nr 2/16 i nr 2/19, obr. Głosków PGR, gm. Piaseczno, położonych przy ul. Wspólnej
14) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka oraz części wsi Głosków
15) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Baszkówka
16) W sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Baszkówka
17) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 1324/XLIV/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010 r.) w granicach terenu urbanistycznego oznaczonego w obowiązującym mpzp symbolem 2P-S/U
18) W sprawie przyznania w roku 2022 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – mur okalający zabytkowy kościół w Piasecznie (GEZ 135)
19) W sprawie przyznania w roku 2022 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny św. Anny w Piasecznie – grobowiec rodziny Sołtysiaków (GEZ 103)
20) W sprawie przyznania w roku 2022 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny św. Anny w Piasecznie – pomnik nagrobny Mikołaja Krasińskiego i Anny Felicji (GEZ 103)
21) W sprawie przyznania w roku 2022 dla Parafii św. Anny w Piasecznie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – cmentarz parafialny św. Anny w Piasecznie – pomnik nagrobny Mzura-Starzeńskich (GEZ 103)
22) W sprawie przyznania w roku 2022 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – kamienica w Piasecznie przy ul. Sierakowskiego 14 (GEZ 168)
23) W sprawie przyznania w roku 2022 dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno – dom sprzed 1939 roku w Wólce Pęcherskiej nr 3 (GEZ 209)
24) W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piaseczno na rok szkolny 2022/2023
25) W sprawie zmiany uchwały nr 662/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 582/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie
26) W sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno na lata 2022-2024”
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Zachęcam do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com