57. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

W dniu 21 września 2022 roku o godz. 09.30 odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LVI/2022 sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji.
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
6. Bieżące uchwały:
1) W sprawie zmiany uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037.
3) W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu wykonania planu finansowego Gminy Piaseczno.
4) W sprawie zmiany uchwały nr 551/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 30, położonej w obr. 39 m. Piaseczno przy ul. Czajewicza 6.
5) W sprawie zmiany uchwały nr 711/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie sprzedaży przez Gminę Piaseczno prawa własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewid. 6, położonej w obr. 40 m. Piaseczno u zbiegu ulic Kościuszki i Nadarzyńskiej.
6) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności części nieruchomości położonej w Piasecznie przy ul. Czajewicza.
7) W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości, położonej w miejscowości Józefosław gm. Piaseczno przy ul. Spacerowej.
8) W sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego im. Książąt Mazowieckich w Piasecznie.
9) W sprawie zmiany uchwały nr 725/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z późniejszymi zmianami.
10) W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Piasecznie, działającym w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.
11) W sprawie zmiany uchwały nr 579/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady zmienionej uchwałami nr 607/XXVIII/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., nr 640/XXX/2020 z dnia 14 października 2020 r. oraz nr 1064/LII/2022 z dnia 25 maja 2022 r.
12) W sprawie zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad: Zawiadomienie 57 sesja RM – 21.09.2022 r. (pdf)