59. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

19 października 2022 r. o godz. 09:30 odbędzie się LIX sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
1) nr LVII z dnia 21.09.2022 r.
2) nr LVIII z dnia 23.09.2022 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037
3) W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno do zawierania aneksów do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 marca 2022 roku z Miastem Stołecznym Warszawa, dotyczącego wykonywania lokalnego transportu zbiorowego łączącego Gminę Piaseczno z Warszawą
4) W sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
5) W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta – Etap II
6) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna – dla obszaru części działki nr ewid. 2 obr. 44, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.
7) W sprawie zmiany Uchwały Nr 762/XXXVI/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu dworca PKP
8) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na działkę oznaczoną nr 88/33, obr. Bobrowiec gm. Piaseczno położoną przy ul. Skalnej
9) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 35, obr. Żabieniec IRS gm. Piaseczno położonej przy ul. Przelotowej
10) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 35, obr. Żabieniec IRS położonej przy ul. Przelotowej
11) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 55/5, obr 5 m. Piaseczno położonej przy skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i ul. Energetycznej
12) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na część działki oznaczonej nr 67/6, obr. 54 m. Piaseczno położonej przy ul. Chopina
13) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Piaseczno, stanowiącej własność Gminy Piaseczno
14) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 41/10, obr. 12, położonej w Piasecznie przy ul. Puławskiej
15) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 14, obr. 69 położonej w Piasecznie przy ul. Skrzetuskiego 25
16) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek 43, 2/79 i 2/80 oraz działki 2/20, obr. 17, położonych w Piasecznie w rejonie ul. Kusocińskiego i ul. Wojska Polskiego
17) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 39, obr. 56 położonej w Piasecznie przy ul. Jerozolimskiej 16
18) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 56, obr. 56 m. Piaseczno położonej przy ul. Paprociowej 2 i 4
19) W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu części działki oznaczonej nr 48/2, obr. 24, m. Piaseczno położonej przy ul. Chyliczkowskiej
20) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ewid. nr 30 i części działki nr 74, obr. 54, położonych w Piasecznie przy ul. Mickiewicza 17 i 37
21) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr 246/19, obr. 24 m. Piaseczno
22) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek ozn. nr 83/3, nr 84/8, nr 89 i nr 90, obr. 33 m. Piaseczno
23) W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 373/18 oraz udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 75/30, 75/32, 75/57, 76/14, 367/1, 367/5, 373/10, 373/34, wszystkie działki położone w miejscowości Józefosław
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad