62. sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

14 grudnia 2022 roku o godz. 09.30 zapraszamy na LXII sesję Rady Miejskiej w Piasecznie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie
3. Sprawozdanie Burmistrza z działań podejmowanych w okresie między sesjami
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działań podejmowanych do obecnej sesji
5. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw
6. Bieżące uchwały
1) W sprawie zmiany uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.
2) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 928/XLVII/2021 z dnia 28.12.2021r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2022-2037
3) W sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
4) W sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Piasecznie za rok 2022 i 2023
5) W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
6) Zmieniająca uchwałę nr 515/XXIV/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. Rady Miejskiej w Piasecznie, zmienionej uchwałą nr 668/XXXI/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. Rady Miejskiej w Piasecznie, uchwałą nr 796/XXXIX/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. Rady Miejskiej w Piasecznie, uchwałą nr 1077/LIV/2022 z dnia 13 lipca 2022 r. Rady Miejskiej w Piasecznie i uchwałą nr 1153/LIX/2022 z dnia 19 października 2022 r. Rady Miejskiej w Piasecznie
7) W sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Zalesiu Górnym przy ul. Parkowej wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynku
8) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 56, 58/2 i 68, obr. 56, m. Piaseczno położonych przy ul. Paprociowej 2 i 4
9) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych nr ewid. 24/53, 24/55, 24/56, 24/66, 24/71, 24/73, 24/79, obr. Józefosław położonych przy Alei Bzów
10) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działek oznaczonych nr 3/20, 227 i 228, obr. 3 położonych w Piasecznie przy ul. Geodetów
11) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej nr 1/2, obr. 6, m. Piaseczno położonej przy ul. Puławskiej i ul. Energetycznej
12) W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obr. 13 m. Piaseczno przy ul. Bocianiej
13) W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013 r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ. MAZ. poz. 11725 z dnia 13.11.2013 r.) – Etap 1
14) W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie 391/XVI/2019 z dnia 13 listopada 2019r. zmienionej uchwałą nr 915/XLVI/2021 z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010r. – dla obszaru części działki nr ewid. 2 obr. 44
15) W sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno
16) W sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Piaseczno
17) W sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
18) W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni 144,92 m2, usytuowanych w budynku mieszkalnym przy ul. Fabrycznej 2 w Piasecznie
19) W sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Redutowa”
20) W sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Piaseczno
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad

Zachęcam do oglądania transmisji online na żywo, która będzie dostępna na łamach serwisu internetowego: www.youtube.com